ข่าวประชาสัมพันธ์

การรับรองคุณวุฒิ ระดับประกาศณียบัตรวิชาชีพชั้นสูง จาก สำนักงาน ก.พ.   
     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ได้รับการพิจารณารับรองคุณวุฒิ ของผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ปวส.จำนวน 21 หลักสูตร  [เพิ่มเติม...]
ประกาศรายชื่อผู้ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ และมีสิทธิเข้าศึกษา ปีการศึกษา 2561   
     ประกาศรายชื่อผู้ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ และมีสิทธิเข้าศึกษา ปีการศึกษา 2561  [เพิ่มเติม...]
ขอเชิญร่วมงานแข่งขันทักษะวิชาชีพวิศวกรรมศาสตร์ บริหารธุรกิจ และศิลปศาสตร์ คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี (OPEN HOUSE 2018)   
     คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร กำหนดจัดงานแข่งขันทักษะวิชาชีพวิศวกรรมศาสตร์ บริหารธุรกิจ และศิลปศาสตร์ คณะอ  [เพิ่มเติม...]
รับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี และ 5 ปี ในระบบ TCAS รอบรับด้วย Portfolio 1/2 ไม่มีการสอบ   
     รับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี และ 5 ปี ในระบบ TCAS รอบรับด้วย Portfolio 1/2 ไม่มีการสอบ  [เพิ่มเติม...]
การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อ(ระบบรับตรง) ประจำปีการศึกษา 2561   
     ประกาศ เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อ(ระบบรับตรง) ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้น  [เพิ่มเติม...]
ขอเชิญชวนใช้บริการเครือข่ายเสมือน (Virtual Private Network: VPN) ในการเชื่อมต่อครือข่ายภายในจากภายนอกมหาวิทยาลัยเพื่อเข้าถึงฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์   
     ขอเชิญชวนใช้บริการเครือข่ายเสมือน (Virtual Private Network: VPN) ในการเชื่อมต่อครือข่ายภายในจากภายนอกมหาวิทยาลัยเพื่อเข้าถึงฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์  [เพิ่มเติม...]
จังหวัดสกลนคร ขอเชิญชวนท่าน และบุคลากรในหน่วยงานแต่งกายประจำวันเพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย   
     ด้วยจังหวัดสกลนคร ขอเชิญชวนท่าน และบุคลากรในหน่วยงานแต่งกายประจำวันเพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงาน เหมาะสม และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน  [เพิ่มเติม...]
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน แจ้งอัตราค่าตอบแทน ใหม่   
     ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน แจ้งอัตราค่าตอบแทน ใหม่  [เพิ่มเติม...]
กำหนดการตรจประเมินกิจกรรม 7ส   
     กำหนดการตรจประเมินกิจกรรม 7ส ในวันที่ 29-30 พฤศจิกายน 2560  [เพิ่มเติม...]
คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี จัดโครงการสัมนาและจัดแสดงนิทรรศการผลงานด้านสหกิจศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560   
     วันที่ 24 ตุลาคม 2560 คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ได้จัด “โครงการสัมนาและจัดแสดงนิทรรศการผลงานด้านสหกิจศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560” ณ ห้องป  [เพิ่มเติม...]
พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5   
     วันที่ 23 ตุลาคม 2560 ผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โฆษิต ศรีภูธร รองอธ  [เพิ่มเติม...]
พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร   
     วันพฤหัสบดี ที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จไปทรงเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเครือข่ายช่วยเหลือฟื้นฟูคุณภาพชีวิต ของประ  [เพิ่มเติม...]
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560   
     พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  [เพิ่มเติม...]

ข่าวกิจกรรม/โครงการ

โครงการพัฒนาหลักสูตรและการขอรับรองหลักสูตร:กิจกรรมการประเมินเพื่อการรับรองปริญญาทางการศึกษา ระดับปริญญาตรีหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2558)   
     วันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าจัดโครงการพัฒนาหลักสูตรและการขอรับรองหลักสูตร:กิจกรรมการประเมินเพื่อการรับรองปริญญาทางการศึกษา ระดับปริญญาตร  [เพิ่มเติม...]
โครงการ MG สืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นอีสานบ้านเฮาครั้งที่ 5   
     วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 สาขาบริหารธุรกิจ ได้จัดโครงการ “MG สืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นอีสานบ้านเฮาครั้งที่ 5” ณ ห้องประชุมราชมงคล อาคารเรียนรวม  [เพิ่มเติม...]
กิจกรรมทำบุญคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ประจำปี 2560   
     วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 คณธอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี จัดกิจกรรมทำบุญคณะฯ ประจำปี 2560 ณ ลานหน้าสำนักงานคณบดี คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  [เพิ่มเติม...]
โครงการประกวดดาว-เดือน คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2560   
     สโมสรนักศึกษาคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ได้จัดทำโครงการประกวดดาว เดือน คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2560 ณ ห้องประชุมราชมงคล อาคารเรียนรวม  [เพิ่มเติม...]
ต้อนรับผู้แทนจาก Korea International Cooperation Agency (KOICA)   
     คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี “ต้อนรับผู้แทนจาก Korea International Cooperation Agency (KOICA)”ในการติดตามผลการดำเนินงาน ของอาจารย์อาสาสมัครชาวเกาหลี  [เพิ่มเติม...]
โครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ   
     วันที่ 21 กันยายน 2560 คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี จัดโครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2559 ซึ่งผลการตรวจประเมินเป็นไปด้วยค  [เพิ่มเติม...]
โครงการอบรมสัมนาการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีประจำปีงบประมาณ 2560   
     วันที่ 3-4 กันยายน 2560 คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี จัด “โครงการอบรมสัมนาการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีประจำปีงบประมาณ 2560”  [เพิ่มเติม...]
โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวบูรณาการร่วมกับจังหวัดสกลนครเพื่อก้าวสู่จังหวัดต้องห้าม (พลาด)   
     โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวบูรณาการร่วมกับจังหวัดสกลนครเพื่อก้าวสู่จังหวัดต้องห้าม (พลาด) ร่วมสร้าง ศาลาหลังแรกหลวงปู่ฝั้น อาจารโร ณ วัดป่าอุดมสมพร (  [เพิ่มเติม...]
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร จัดพิธีไหว้ครู ประจำปี2560   
     วันที่ 20 กรกฎาคม 2560 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร จัดพิธีไหว้ครู ประจำปี2560 นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ อัมพร ภูศรีฐาน ผู้ช่วยอธิการ  [เพิ่มเติม...]
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560   
     โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 ในระหว่างวันที่ 23-25 มิถุนายน 2560 ณ อาคารกิจการนักศึกษา และมีพิธีเปิดโครงการในวันที่ 23 มิถุนายน 25  [เพิ่มเติม...]
โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษแก่คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษาและบุคคลทั่วไป ร่วมกับศูนย์ศึกษานานาชาติ มทร.อีสาน   
      มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน มีนโยบายดำเนินการการจัดการเรียนการสอน เพื่อให้เป็นตามวิสัยทัศของมหาวิทยาลัยที่ว่า “มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสา  [เพิ่มเติม...]
FIT ชวนปั่นล่ะเบ๋อ @ราชมงคลสกลนคร ครั้งที่ 2   
     เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จเถลิงถวัลราชสมบัติครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559 จึงนับว่าเป็นโอกาสที่ดี คณะอุตสาหกรรมแล  [เพิ่มเติม...]
คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ   
     เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพ สำหรับสร้างนวัตกรรมใหม่ทางการศึกษา เพื่อที่จะบรรลุวัตถุประสงค์การพัฒนาเศรษฐกิจด้วยสังคม  [เพิ่มเติม...]

ความร่วมมือ MOU/MOA

พิธีจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร กับ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน   
     วันที่ 27 พฤศจิกายน 2560 คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ร่วมพิธีจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร กับ โร  [เพิ่มเติม...]
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงทางการศึกษา ระหว่าง คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี และ The University of Danang   
     รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย ร่วม “พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงทางการศึกษา ระหว่าง คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี และ The University of Danang  [เพิ่มเติม...]
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงทางวิชาการ MOA (Memorandum of Agreement)   
     พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงทางวิชาการ MOA (Memorandum of Agreement) ระหว่างคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร และคณะ  [เพิ่มเติม...]
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการสร้างเครือข่ายประกันคุณภาพระหว่างสถาบันการศึกษา 3 แห่ง   
     การทำข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกับนักศึกษาและระหว่างนักศึกษาทั้ง 3 สถาบัน   [เพิ่มเติม...]

ผลงาน นักศึกษา/อาจารย์

คว้า 2 รางวัล นักศึกษา สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคิมพิวเตอร์-พัฒนาซอฟท์แวร์ นำเสนองานด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีระดับปริญญาตรี   
     คว้า 2 รางวัล นักศึกษา สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคิมพิวเตอร์-พัฒนาซอฟท์แวร์ นำเสนองานด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีระดับปริญญาตรี  [เพิ่มเติม...]
เครื่องดำนาขนาดเล็ก สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล คว้ารางวัลสร้างชื่อระดับชาติ   
     “เครื่องดำนาขนาดเล็ก” จากสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ได้สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานโดย ได้รับรางวัลที่น่าชื่นชมถึง 2 รางวัลในงา  [เพิ่มเติม...]
นายภูมินทร์ ประกอบแสง นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี เนื่องในโอกาสได้รับคัดเลือกให้เป็นฑูตเยาวชนวิทยาศาสตร์   
     คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดีกับ นายภูมินทร์ ประกอบแสง นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี เนื่องในโอกาสได้รับคัดเลือก  [เพิ่มเติม...]
ทีมจำปาอีสาน ได้รับรางวัลสถิติสูงสุดอันดับที่ 4 ระดับประเทศ ประเภทรถประดิษฐ์ ระดับอุดมศึกษา   
     ทีมจำปาอีสาน ได้สร้างชื่อเสียงให้กับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร ได้รับรางวัลสถิติสูงสุดอันดับที่ 4 ระดับประเทศ ประเภทรถประดิษฐ  [เพิ่มเติม...]
นักศึกษาคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี เข้ารับรางวัลชมเชย ในงานนิทรรศการแสดงและประกวดผลงานสหกิจศึกษาฯ ครั้งที่ 7   
     นักศึกษาคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี เข้ารับรางวัลชมเชย ในงานนิทรรศการแสดงและประกวดผลงานสหกิจศึกษาฯ ครั้งที่ 7   [เพิ่มเติม...]
ขอแสดงความยินดีกับ ทีม SKC-TEAM สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คว้า 2 รางวัลยอดเยี่ยม โครงการกระทิงแดง U-Project ปี 2   
     ทีม SKC-TEAM สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คว้า 2 รางวัลยอดเยี่ยม โครงการกระทิงแดง U-Project ปี 2  [เพิ่มเติม...]
นักศึกษาสาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ (พัฒนาซอฟต์แวร์) ได้รับรางวัล Grand Award AUC2 2015   
     นักศึกษาพร้อมด้วยอาจารย์ผู้ควบคุมโครงการ อาจารย์อภิรักษ์ ทูลธรรม อาจารย์ ดร.อนุชาวดี อาจารย์ ดร.ชลีนุช คนซื่อ อาจารย์หทัยรัตน์ เทียบแสง อาจารย์กมล ช่ว  [เพิ่มเติม...]
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ในการประกวดผลงานสหกิจศึกษา เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ประจำปี 2558   
     รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2ในการประกวดผลงานสหกิจศึกษา เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ประจำปี 2558  [เพิ่มเติม...]
ชุดเพาะเห็ดขนาดเล็ก ผลงานทีมนักศึกษาและอาจารย์สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คว้ารางวัลรองชะเลิศอัน ๑ ระดับประเทศ   
     ชุดเพาะเห็ดขนาดเล็ก ผลงานทีมนักศึกษาและอาจารย์สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คว้ารางวัลรองชะเลิศอัน ๑ ระดับประเทศ  [เพิ่มเติม...]
ฮอนด้าประหยัดเชื้อเพลิง ปีที่ 17/2557   
     เมื่อวันที่ 28-30 พฤศจิกายน พ.ศ.2557 สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล เข้าร่วมในการแข่งขันฮอนด้าประหยัดเชื้อเพลิงปีที่ 17/2557 (Honda eco mileage challenge)   [เพิ่มเติม...]
แหอวนมอบทุนและรับ นศ.เข้าทำงาน   
     เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ.2557 ดร.พัชรี ครองกิจศิริ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย พร้อมผู้บริหารและอาจารย์สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะอุตสาหกรรมและเทคโ  [เพิ่มเติม...]
พิธีส่งมอบรถรางนำเที่ยว   
     พิธีส่งมอบรถราง เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๘ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๗ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกล  [เพิ่มเติม...]
เครื่องกลโชว์ผลงาน   
     ดร.นำพล พิพัฒน์ไพบูลย์ และอาจารย์บัญชา ล้ำเลิศ พร้อมทีมงานสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเข  [เพิ่มเติม...]

แผน งบประมาณและประกันคุณภาพ

แบบกรอกข้อมูลเพื่อเผยแพร่ในเว็บไซต์หน่วยงาน   
     แบบกรอกข้อมูลเพื่อเผยแพร่ในเว็บไซต์หน่วยงาน  [เพิ่มเติม...]
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม ง.8 ง.4.1 ง.5.1 และแบบฟอร์มสรุปโครงการ   
     เพื่อให้แบบฟอร์มมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยฯ และเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ.)  [เพิ่มเติม...]
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ระยะ 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)   
     แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ระยะ 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)  [เพิ่มเติม...]
แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ระยะ 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)   
     แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ระยะ 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)  [เพิ่มเติม...]
แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579)   
     แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579)  [เพิ่มเติม...]
เอกสารประกอบการจัดทำแผนงานบูรณาการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (จากการประชุมมอบนโยบายงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562 วันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2560   
     เอกสารประกอบการจัดทำแผนงานบูรณาการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (จากการประชุมมอบนโยบายงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562 วันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2560  [เพิ่มเติม...]
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ประกอบการจัดทำงบประมาณครุภัณฑ์งบลงทุน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2561   
     บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ประกอบการจัดทำงบประมาณครุภัณฑ์งบลงทุน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2561  [เพิ่มเติม...]

ข่าวสหกิจศึกษาและการฝึกงาน

ข้อแตกต่างระหว่างฝึกงานกับสหกิจศึกษา   
     ข้อแตกต่างระหว่างฝึกงานกับสหกิจศึกษา  [เพิ่มเติม...]
รูปเล่ม(อัพเดทใหม่)ตัวอย่างการเขียนรายงานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา   
     ตัวอย่างการเขียนรายงานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา  [เพิ่มเติม...]
กระบวนการสหกิจศึกษา ของมทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร   
     กระบวนการสหกิจศึกษา ของมทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร  [เพิ่มเติม...]
สหกิจศึกษา คืออะไร   
     สหกิจศึกษา คืออะไร  [เพิ่มเติม...]
คู่มือมาตรฐานสหกิจศึกษาและการประกันคุณภาพสหกิจศึกษา   
     คู่มือมาตรฐานสหกิจศึกษาและการประกันคุณภาพสหกิจศึกษา  [เพิ่มเติม...]

ข่าวบริการวิชาการ/วิจัย

ประกาศรับข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการวิจัยร่วมภายใต้ความร่วมมือด้านอุดมศึกษาและการวิจัยระหว่างไทย-ฝรั่งเศษ ประจำปี 2561-2562   
     ประกาศรับข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการวิจัยร่วมภายใต้ความร่วมมือด้านอุดมศึกษาและการวิจัยระหว่างไทย-ฝรั่งเศษ ประจำปี 2561-2562  [เพิ่มเติม...]
ขอเชิญเข้าร่วมและนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมสัมมนาทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ครั้งที่ 10   
     ขอเชิญเข้าร่วมและนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมสัมมนาทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ครั้งที่ 10  [เพิ่มเติม...]
ประชาสัมพันธ์เปิดรับข้อเสนองานวิจัยในโครงการศึกษาวิจัยพระปกเกล้าศึกษา   
     ประชาสัมพันธ์เปิดรับข้อเสนองานวิจัยในโครงการศึกษาวิจัยพระปกเกล้าศึกษา  [เพิ่มเติม...]
ขอเชิญส่งบทความวิจัย เพื่อนำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่อง คุณภาพของการบริหารจัดการและนวัตกรรมครั้งที่ 2 (THE SECOND NATIONAL CONFERENCE ON QUALITY MANAGEMENT AND TECHNOLOGY INNOVATION)   
     ขอเชิญส่งบทความวิจัย เพื่อนำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่อง คุณภาพของการบริหารจัดการและนวัตกรรมครั้งที่ 2 (THE SECOND NATIONAL CONFERENCE ON QU  [เพิ่มเติม...]
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ THE TNI ACADEMIC CONFERENCE 2017 ครั้งที่ 4   
     ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ THE TNI ACADEMIC CONFERENCE 2017 ครั้งที่ 4  [เพิ่มเติม...]
ขอความอนุเคราะห์สรุปผลการดำเนินโครงการบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙   
     ขอความอนุเคราะห์สรุปผลการดำเนินโครงการบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙  [เพิ่มเติม...]
ขอความอนุเคราะห์สำรวจข้อมูลโครงการวิจัยที่ดำเนินการโดยใช้งบประมาณส่วนตัว ประจำปีงบประมาณ 2560   
     ขอความอนุเคราะห์สำรวจข้อมูลโครงการวิจัยที่ดำเนินการโดยใช้งบประมาณส่วนตัว ประจำปีงบประมาณ 2560  [เพิ่มเติม...]
เปิดรับข้อเสนอการวิจัย เพื่อเสนอขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562   
     เปิดรับข้อเสนอการวิจัย เพื่อเสนอขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  [เพิ่มเติม...]

ตำแหน่งงาน/รับสมัครงาน

เปิดสอบท้องถิ่น ประจำปี 2560 แล้ว!!! จำนวน 21,605 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 10 สิงหาคม - 1 กันยายน 2560   
     เปิดสอบท้องถิ่น ประจำปี 2560 แล้ว!!! จำนวน 21,605 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 10 สิงหาคม - 1 กันยายน 2560  [เพิ่มเติม...]
กรมสรรพากร (The Revenue Department) เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับราชการจำนวน 151 อัตรา วุฒิ ปริญญาตรี สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต   
     กรมสรรพากร (The Revenue Department) เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับราชการจำนวน 151 อัตรา วุฒิ ปริญญาตรี สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต  [เพิ่มเติม...]

ประกาศ

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง แนวปฏิบัติการจัดทำข้อเสนอโครงการบริการวิชาการ   
     ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง แนวปฏิบัติการจัดทำข้อเสนอโครงการบริการวิชาการ  [เพิ่มเติม...]

ระเบียบ