คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

"บูรณาการศาสตร์ สร้างนวัตกรรม เพื่อพัฒนาสังคม"

คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
เลขที่ 199 หมู่ 3 ถ.พังโคน – วาริชภูมิ อ.พังโคน จ.สกลนคร 47160
โทร. 042 772 391 โทรสาร 042 772 392