ข่าวประชาสัมพันธ์

มทร.อีสาน ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ประชาสัมพันธ์ถึงนักศึกษา คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ขอให้เข้าทำการประเมินการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 2/2559
ประกาศ ตารางสอบระดับ ปวส. 2
ตู้เพาะเห็นอัตโนมัติขนาดเล็กสำหรับครัวเรือน ได้รับรางวัล
โครงการสร้างบรรยากาศการเรียนรู้แบบ International University
ตรตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2558
กำหนดการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2558
เข้าขอพรและสวัสดีปีใหม่ 2559 ผู้ทรงคุณวุฒิในพื้นที่ จังหวัดสกลนคร
บริษัท ชาญยนต์ 2005 จำกัด ร่วมกับ เอ.พี.ฮอนด้า มอบเงินสนับสนุนการแข่งขันรถประหยัดเชื้อเพลิง Honda Eco Mileage Challenge
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2558
โครงการประกวดร้องเพลงลูกทุ่งอีสาน
คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ขอขอบพระคุณ บริษัท เจริญชัยหม้อแปลงไฟฟ้า จำกัด ที่ได้มอบสื่อการเรียนการสอนเกี่ยวกับหม้อแปลงไฟฟ้า
ขอแสดงความยินดีกับน้องๆ นักศึกษาคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ที่ได้รับตำแหน่ง ดาว เดือน และดาวเทียม ประจำปีการศึกษา 2558

ข่าววิชาการ

ตารางสอบปลายภาค ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2559
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงทางวิชาการ MOA (Memorandum of Agreement)
ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่สอบผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ครั้งที่ 2 คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่สอบผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ครั้งที่ 1 คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
ประมาณการค่าใช้จ่ายในการรายงานตัว ขึ้นทะเบียนและลงทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558
ประกาศผลการเทียบโอนความรู้ ประจำภาคเรียนที่ 1-2557 คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
โครงการเตรียมความพร้อมการพัฒนาหลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (พ.ศ.2558)
ผู้แทนจากบริษัท ไทนิชิ ยูโก จำกัด ประเทศญี่ปุ่น ร่วมหาแนวทางความร่วมมือในการพัฒนานักศึกษา
คู่มือการเทียบโอนผลการเรียน พร้อมตัวอย่างแบบฟอร์มขอเทียบโอนผลการเรียน

ข่าวกิจกรรม/โครงการ

โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษแก่คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษาและบุคคลทั่วไป ร่วมกับศูนย์ศึกษานานาชาติ มทร.อีสาน
FIT ชวนปั่นล่ะเบ๋อ @ราชมงคลสกลนคร ครั้งที่ 2
คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร ทำกิจกรรมถวายความจงรักภักดี
คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากวิทยาลัยธาตุพนม มหาวิทยาลัยนครพนม
MG สืบสานวัฒนธรรม ท้องถิ่นอีสานบ้านเฮา
คณะผู้บริหารพบสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
คณะอุตสาหกรรมและเทมคโนโลยี จัดโครงการสัมนานำเสนอผลงานโครงการสหกิจศึกษาและจัดแสดงนิทรรศการผลงานด้านสหกิจศึกษา ประจำภาคการศึกษา ที่ 2 ปีการศึกษา 2557
SKC TEAM เข้ามอบรางวัลยอดเยี่ยม จากโครงการกระทิงแดง U-PROJECT
เข้าร่วมต้อนรับ ศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทย นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต จัดโครงการอกบรมพัฒนาทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ ประจำปีการศึกษา 2558
สาขาวิชาการตลาด จัดโครงการ

ผลงาน นักศึกษา/อาจารย์

คว้า 2 รางวัล นักศึกษา สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคิมพิวเตอร์-พัฒนาซอฟท์แวร์ นำเสนองานด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีระดับปริญญาตรี
เครื่องดำนาขนาดเล็ก สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล คว้ารางวัลสร้างชื่อระดับชาติ
นายภูมินทร์ ประกอบแสง นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี เนื่องในโอกาสได้รับคัดเลือกให้เป็นฑูตเยาวชนวิทยาศาสตร์
ทีมจำปาอีสาน ได้รับรางวัลสถิติสูงสุดอันดับที่ 4 ระดับประเทศ ประเภทรถประดิษฐ์ ระดับอุดมศึกษา
นักศึกษาคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี เข้ารับรางวัลชมเชย ในงานนิทรรศการแสดงและประกวดผลงานสหกิจศึกษาฯ ครั้งที่ 7
ขอแสดงความยินดีกับ ทีม SKC-TEAM สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คว้า 2 รางวัลยอดเยี่ยม โครงการกระทิงแดง U-Project ปี 2
นักศึกษาสาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ (พัฒนาซอฟต์แวร์) ได้รับรางวัล Grand Award AUC2 2015
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ในการประกวดผลงานสหกิจศึกษา เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ประจำปี 2558
ชุดเพาะเห็ดขนาดเล็ก ผลงานทีมนักศึกษาและอาจารย์สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คว้ารางวัลรองชะเลิศอัน ๑ ระดับประเทศ
ฮอนด้าประหยัดเชื้อเพลิง ปีที่ 17/2557
แหอวนมอบทุนและรับ นศ.เข้าทำงาน
พิธีส่งมอบรถรางนำเที่ยว
เครื่องกลโชว์ผลงาน

ข่าวแผนและประกันฯ

บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ประกอบการจัดทำงบประมาณครุภัณฑ์งบลงทุน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2561
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ระยะ 4 ปี พ.ศ.2557-2560 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 3
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ระยะ 4 ปี (2557-2560) ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม ง.8/ง.4.1 และ ง.5.1 และแบบฟอร์มสรุปโครงการ
คู่มือการประกันคุณภาพภายใน ระดับอุดมศึกษา ฉบับปีการศึกษา 2557
แผนยุทธศาสตร์ มทร.อีสาน ระยะ 4 ปี (2557-2558) ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2558 และคู่มือตัวชี้วัด
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการสร้างเครือข่ายประกันคุณภาพระหว่างสถาบันการศึกษา 3 แห่ง
นโยบายตามยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ระยะ 4 ปี (พ.ศ.2557-2560)
ดาวน์โหลดเอกสารแบบฟอร์ม ISO-2008
เอกสารงานประกันคุณภาพการศึกษา ให้ดาวน์โหลดทั้งหมด
เอกสารคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001:2008

ข่าวบริการวิชาการ/วิจัย

ประกาศรับข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการวิจัยร่วมภายใต้ความร่วมมือด้านอุดมศึกษาและการวิจัยระหว่างไทย-ฝรั่งเศษ ประจำปี 2561-2562
ขอเชิญเข้าร่วมและนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมสัมมนาทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ครั้งที่ 10
ประชาสัมพันธ์เปิดรับข้อเสนองานวิจัยในโครงการศึกษาวิจัยพระปกเกล้าศึกษา
ขอเชิญส่งบทความวิจัย เพื่อนำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่อง คุณภาพของการบริหารจัดการและนวัตกรรมครั้งที่ 2 (THE SECOND NATIONAL CONFERENCE ON QUALITY MANAGEMENT AND TECHNOLOGY INNOVATION)
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ THE TNI ACADEMIC CONFERENCE 2017 ครั้งที่ 4
ขอความอนุเคราะห์สรุปผลการดำเนินโครงการบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
ขอความอนุเคราะห์สำรวจข้อมูลโครงการวิจัยที่ดำเนินการโดยใช้งบประมาณส่วนตัว ประจำปีงบประมาณ 2560
เปิดรับข้อเสนอการวิจัย เพื่อเสนอขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562