ประเภท : ระเบียบ  ค้นหา :

    ชื่อไฟล์ดาวน์โหลด

     2554 - ระเบียบฯ ว่าด้วยการจ่ายเงินรายได้เป็นค่าใช้จ่ายในการแข่งขันวิชาการ ประชุมวิชาการ และการศึกษาดูงานของนักศึกษา พ.ศ. 2554
     2554 - ระเบียบฯ ว่าด้วยการจ่ายเงินรายได้เป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมนักศึกษา พ.ศ. 2554
     2554 - ระเบียบฯ ว่าด้วยการจ่ายเงินรายได้เป็นค่าใช้จ่ายในการบริการทางวิชาการสำหรัรบนักศึกษา พ.ศ. 2554
     2554 - ระเบียบ มทร อีสาน ว่าด้วยการรับ-จ่ายเงินเพื่อจัดการบริการโรงพยาบาลสัตว์ พ.ศ. 2554
     2554 - ระเบียบ มทร อีสาน ว่าด้วยการรับ-จ่ายเงินเพื่อการจัดการศึกษาหลักสูตรมหาบัณฑิต พ.ศ. 2554
     2554 - ระเบียบ มทร อีสาน ว่าด้วย การเบิกจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน พ.ศ.2554
     2554 - ระเบียบ มทร อีสาน ว่าด้วย การจ่ายเงินประจำตำแหน่งผู้บริหารและค่าตอบแทนจากเงินรายได้ พ.ศ.2554
     2554 - ระเบียบ มทร อีสาน ว่าด้วย การเทียบโอนผลการเรียน พศ 2554
     2553 - ระเบียบการรับ-จ่ายเงินเพื่อจัดการศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต(ภาคสมทบ) พ.ศ.2553
     2553 - ระเบียบฯ ว่าด้วยบริการวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ.2553
     2553 - ระเบียบฯ ว่าด้วยบัตรประจำตัวลูกจ้างเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย พ.ศ.2553
     2553 - ระเบียบ มทร อีสาน ว่าด้วยการสอบของนักศึกษา พศ 2553
     2553 - ระเบียบฯ ว่าด้วยการจ่ายเงินประจำตำแหน่งผู้บริหารและเงินค่าตอบแทนจากเงินรายได้ พศ 2553
     2553 - ระเบียบฯ ว่าด้วยการรับ-จ่ายเงินเพื่อจัดการศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (ภาคสมทบ) พ.ศ. 2553
     2553 - ระเบียบฯ ว่าด้วยการบริหารผลประโยชน์อันเกิดจากทรัพย์สินทางปัญญา พ.ศ. 2553
     2553 - ระเบียบฯ ว่าด้วยการบริหารงานวิจัย พ.ศ. 2553
     2552 - ระเบียบฯ ว่าด้วยการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษาสำหรับพนักงานราชการและลูกจ้างเงินรายได้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน พ.ศ.2552
     2552 - ระเบียบฯ ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน พ.ศ.2551
     2551 - ระเบียบฯ ว่าด้วยการรับ-จ่ายเงินเพื่อจัดการศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (ภาคสมทบ) พ.ศ. 2551
     2551 - ระเบียบฯ ว่าด้วยการรับจ่ายเงินในการจัดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร พ.ศ. 2551
มีข้อมูลทั้งหมด  45  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    1/3 1 2 3