ประเภท : ระเบียบ  ค้นหา :

    ชื่อไฟล์ดาวน์โหลด

     2551 - ระเบียบฯ ว่าด้วยการรับ-จ่ายเงิน เพื่อการเทียบโอนผลการเรียน พ.ศ.2551
     2551 - ระเบียบฯ ว่าด้วยการปฐมนิเทศและปัจฉิมนิเทศนักศึกษา พ.ศ. 2551
     2551 - ระเบียบฯ ว่าด้วยการบริหารงานวิจัย พ.ศ. 2551
     2551 - ระเบียบฯ ว่าด้วยการบริการวิชาการของหน่วยงานในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน พ.ศ. 2551
     2551 - ระเบียบฯ ว่าด้วยการจัดสวัสดิการภายใน พ.ศ. 2551
     2551 - ระเบียบฯ ว่าด้วยการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551
     2551 - ระเบียบฯ ว่าด้วยกองทุนสนับสนุนการวิจัย พ.ศ. 2551
     2550 - ระเบียบฯ ว่าด้วยการรับ-จ่ายเงินเพื่อจัดการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ภาคสมทบ) พ.ศ. 2550
     2550 - ระเบียบฯ ว่าด้วยการรับ จ่าย เก็บรักษา เงินรายรับ พ.ศ. 2550
     2550 - ระเบียบฯ ว่าด้วยการเทียบโอนผลการเรียน พ.ศ. 2550
     2550 - ระเบียบฯ ว่าด้วยการรับ-จ่ายเงินเพื่อจัดการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ภาคสมทบ) พ.ศ. 2550
     2550 - ระเบียบฯ ว่าด้วยการถอนคืนเงินบำรุงการศึกษา ค่าหน่วยกิต พ.ศ.2550
     2550 - ระเบียบฯ ว่าด้วยการดำเนินการหอพักนักศึกษา พ.ศ. 2550
     2550 - ระเบียบฯ ว่าด้วยการขอใช้อาคารสถานที่ พ.ศ. 2550
     2550 ระเบียบฯ ว่าด้วยการให้ทุนการศึกษาแก่บุคคลทั่วไป พ.ศ. 2550
     2550 - ระเบียบฯ ว่าด้วยการวัดผลการศึกษาระดับประกาศนียบัตร พ.ศ. 2550
     2550 - ระเบียบฯ ว่าด้วยการรับ – จ่ายเงินเพื่อจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปกติ พ.ศ.2550
     2550 - ระเบียบฯ ว่าด้วยการรับ – จ่ายเงินเบี้ยประกันอุบัติเหตุนักศึกษา พ.ศ. 2550
     2550 - ระเบียบฯ ว่าด้วยการจ่ายเงินรายได้เป็นค่าตอบแทนกรรมการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน พ.ศ. 2550
     2550 - ระเบียบฯ ว่าด้วยการจ่ายเงินรายได้เป็นค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬา พ.ศ. 2550
มีข้อมูลทั้งหมด  45  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    2/3 1 2 3