ประเภท : เอกสารงานประกันคุณภาพ  ค้นหา :

    ชื่อไฟล์ดาวน์โหลด

     PM-36-1-คู่มือขั้นตอนการทำงาน การพัฒนาบุคลากร
     PM-36-0-ปกหน้า คู่มือขั้นตอนการทำงาน การพัฒนาบุคลากร
     FM34-07-บัญชีรายชื่อหน่วยงานที่จัดส่งสื่อ
     FM34-06-แบบฟอร์มการขอประชาสัมพันธ์
     FM34-05-แบบฟอร์มขอใช้บริการ
     FM34-04-บันทึกการใช้โทรศัพท์ทางไกล
     FM34-03-ใบนำส่งโทรสาร
     FM34-02-รายงานการประชุม
     FM34-01-บันทึกข้อความ
     FM32-ใบเบิกเงินนอกงบประมาณ
     FM31-04-แบบประเมินผลความพึงพอใจการใช้ห้องและอุปกรณ์
     FM31-03-แผนการบำรุงรักษาห้อง / ครุภัณฑ์ / เครื่องมือ / อุปกรณ์
     FM31-02-ทะเบียนครุภัณฑ์ / เครื่องมือ / อุปกรณ์
     FM31-01-ทะเบียนห้องประจำอาคาร…ผู้รับผิดชอบ…ภาคเรียนที่…
     FM30-11-แบบฟอร์มขอใช้บริการงานเอกสารการพิมพ์
     FM30-10-ใบบันทึกแจ้งเหตุ
     FM30-09-แบบสำรวจผู้อาศัยบ้านพักของมหาวิทยาลัย
     FM30-08-บันทึกประจำวันเจ้าหน้าที่ รปภ.
     FM30-07-แบบฟอร์มการตรวจสอบและบำรุงรักษาเชิงป้องกัน
     FM30-06-แบบฟอร์มการขอใช้อาคารสถานที่และอุปกรณ์
มีข้อมูลทั้งหมด  128  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    1/7 1 2 3 4 5 6 7