Avatar

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุมินทร เบ้าธรรม
คณบดีคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร เข้าร่วมประเพณีแห่เทียนพรรษาอำเภอพังโคน ประจำปี 2560

วันที่ 7 กรกฎาคม 2560 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร เข้าร่วมประเพณีแห่เทียนพรรษาอำเภอพังโคน ประจำปี 2560 นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักรกฤษณ์ เยรัมย์ รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตสกลนคร พร้อมคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ในการนี้ได้รับเกียรติจากนายณรงค์ วิมลโสภณกิติ นายอำเภอพังโคน เป็นประธานในพิธีเปิด และมอบรางวัลการประกวดต้นเทียนพรรษา ประจำปี 2560 ณ บริเวณหน้าตลาดสดเทศบาลตำบลพังโคน อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร ซึ่งผลการประกวดต้นเทียนพรรษา รางวัลชนะเลิศอันดับ1 ได้แก่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร จากนั้นได้มีการตั้งขบวนแห่เพื่อนำต้นเทียนพรรษาถวาย ณ วัดป่าสามัคคีธรรม บ้านนาเหมือง อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร


ประกาศโดย : นายรวี ภูบุญมี      ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์       หน่วยงาน : งานบริหารงานทั่วไป

 ข่าวอื่น ๆ ในหมวด  :  ข่าวประชาสัมพันธ์

  พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร 
  พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
  พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 หรือ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฉบับ 2560 
  Big Clening Day “ย้อมบ้านล้างเมือง” เพื่อทำความสะอาด ฟื้นฟู บริเวณที่ได้รับความเสียหายจากการเกิดอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสกลนคร 
  ประชุมเชิงปฏิบัติการผู้ดูแลระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร ผ่านระบบประชุมทางไกล VDO Conference