Avatar

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุมินทร เบ้าธรรม
คณบดีคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 : 2015

วันที่ 11 กรกฎาคม 2560 แผนกงานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 : 2015 โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักรกฤษณ์ เยรัมย์ รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตสกลนคร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ และคุณภัคณอร ภัครักสรธนาภา ฝ่ายบริการเทคนิค สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรบรรยาย ซึ่งมีการดำเนินกิจกรรม แบ่งออกเป็น 2 กิจกรรม ได้แก่ จัดอบรมให้ความรู้การเปลี่ยนแปลงสำคัญในข้อกำหนด ISO 9001 : 2015 หลักสูตร Transition to ISO 9001 : 2015 จัดขึ้นในวันที่ 11 กรกฎาคม 2560 โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 120 คน ประกอบด้วย คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร เจ้าหน้าที่ศูนย์ควบคุมเอกสารคุณภาพ (DCC/DC) และเครือข่ายประกันคุณภาพการศึกษา วิทยาเขตสุรินทร์ และศูนย์กลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นอกจากนี้ยังจัดการอบรมผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายใน หลักสูตร Internal Auditor ISO 9001 : 2015 ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 12-13 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุมค้ำคูณ 4 ชั้น 5 อาคารสำนักงานคณบดี คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี


ประกาศโดย : นายรวี ภูบุญมี      ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์       หน่วยงาน : งานบริหารงานทั่วไป

 ข่าวอื่น ๆ ในหมวด  :  ข่าวประชาสัมพันธ์

  ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าร่วมโครงการ ค่ายอิเล็กทรอนิกส์รุ่นเยาว์ NECTEC e-Camp รุ่นที่ 328 
  ขอเชิญร่วมแข่งขันประกวดร้องเพลง ลูกทุ่งอีสาน “ปั้นดาวประดับฟ้า RMUTI.” ครั้งที่ 9  
  ตารางสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 
  ขอเชิญร่วมงานนิทรรศการสารเสริมการท่องเที่ยว เชิงบูรณาการ เมืองต้องห้าม(พลาด) 
  ขอเชิญชวนคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ร่วมโครงการกิจกรรม 7ส ประจำปีการศึกษา 2561