Avatar

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุมินทร เบ้าธรรม
คณบดีคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 : 2015

วันที่ 11 กรกฎาคม 2560 แผนกงานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 : 2015 โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักรกฤษณ์ เยรัมย์ รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตสกลนคร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ และคุณภัคณอร ภัครักสรธนาภา ฝ่ายบริการเทคนิค สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรบรรยาย ซึ่งมีการดำเนินกิจกรรม แบ่งออกเป็น 2 กิจกรรม ได้แก่ จัดอบรมให้ความรู้การเปลี่ยนแปลงสำคัญในข้อกำหนด ISO 9001 : 2015 หลักสูตร Transition to ISO 9001 : 2015 จัดขึ้นในวันที่ 11 กรกฎาคม 2560 โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 120 คน ประกอบด้วย คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร เจ้าหน้าที่ศูนย์ควบคุมเอกสารคุณภาพ (DCC/DC) และเครือข่ายประกันคุณภาพการศึกษา วิทยาเขตสุรินทร์ และศูนย์กลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นอกจากนี้ยังจัดการอบรมผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายใน หลักสูตร Internal Auditor ISO 9001 : 2015 ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 12-13 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุมค้ำคูณ 4 ชั้น 5 อาคารสำนักงานคณบดี คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี


ประกาศโดย : นายรวี ภูบุญมี      ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์       หน่วยงาน : งานบริหารงานทั่วไป

 ข่าวอื่น ๆ ในหมวด  :  ข่าวประชาสัมพันธ์

  พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร 
  พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
  พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 หรือ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฉบับ 2560 
  Big Clening Day “ย้อมบ้านล้างเมือง” เพื่อทำความสะอาด ฟื้นฟู บริเวณที่ได้รับความเสียหายจากการเกิดอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสกลนคร 
  ประชุมเชิงปฏิบัติการผู้ดูแลระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร ผ่านระบบประชุมทางไกล VDO Conference