พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนครวันพฤหัสบดี ที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๐  เวลา 11.30 น.

พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จไปยังมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร ทรงเปิดโครงการเครือข่ายช่วยเหลือฟื้นฟูคุณภาพชีวิตของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง ภาฯ ยามยาก สภากาชาดไทย ในการนี้ ประทานพันธุ์ปลานิลแก่ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร, ประทานต้นครามแก่รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร, ประทานปลอกแขนของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง ภาฯ ยามยาก สภากาชาดไทย แก่นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนคร


โอกาสนี้ ประทานพระดำรัสเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้ประสบอุทกภัย

จากนั้น ทรงปล่อยขบวนคาราวานในโครงการเครือข่ายช่วยเหลือฟื้นฟูคุณภาพชีวิตของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ซึ่งมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง ภาฯ ยามยาก สภากาชาดไทย ร่วมกับเครือข่ายทั้งภาครัฐ ภาควิชาการ และภาคเอกชนจัดตั้งขึ้น สนองพระนโยบายที่ทรงเห็นถึงความจำเป็น และความสำคัญของการให้ความช่วยเหลือเพื่อฟื้นฟูคุณภาพชีวิตของผู้ประสบภัยได้อย่างยั่งยืน และตรงตามความต้องการของผู้ประสบภัยในแต่ละพื้นที่ โดยขบวนคาราวานมีเครือข่ายอาสาสมัคร อาทิ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดสกลนคร, มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร รวมทั้งนิสิต นักศึกษา และประชาชน ร่วมเดินทางไปยังพื้นที่ประสบอุทกภัย เพื่อมอบถุงยังชีพ, ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า และเครื่องจักรกลการเกษตร รวมทั้งแจกต้นครามที่เป็นวัตถุดิบในการย้อมผ้าฝ้าย หรือ ผ้าย้อมคราม ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์หลักของจังหวัด              

โอกาสนี้ ทรงเยี่ยมราษฎรที่มาเฝ้ารับเสด็จ และทอดพระเนตรนิทรรศการของหน่วยงานต่าง ๆ ที่เข้ามาช่วยเหลือฟื้นฟูผู้ประสบอุทกภัย ซึ่งจังหวัดสกลนครประสบอุทกภัยตั้งแต่วันที่ 28 กรกฎาคมที่ผ่านมา จากอิทธิพลของพายุโซนร้อนเซินกา ทำให้ฝนตกหนัก เกิดน้ำท่วมทั้ง 18 อำเภอ และ 1 เทศบาลนคร ราษฎรได้รับความเดือดร้อน 136,582 ครัวเรือน มีผู้เสียชีวิต 11 คน พื้นที่ทางการเกษตรเสียหาย 890,596 ไร่ ปัจจุบันมีอำเภอกุดบาด อำเภอส่องดาว อำเภอเต่างอย และอำเภอภูพาน ที่ไม่มีพื้นที่น้ำท่วมขังแล้ว

เวลา 14.02 น. เสด็จไปยังโรงเรียนบ้านบัวราษฎร์บำรุง อำเภอพรรณานิคม ทรงเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานโครงการเครือข่ายช่วยเหลือฟื้นฟูคุณภาพชีวิตของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในอำเภอพรรณานิคม ซึ่งเป็น 1 ใน 18 อำเภอที่ประสบอุทกภัย มีพื้นที่ได้รับผลกระทบ 10 ตำบล 135 หมู่บ้าน พืชไร่ทางการเกษตรเสียหาย 41,215 ไร่ มีผู้เสียชีวิต 3 คน

ในการนี้ ประทานอุปกรณ์การเรียนและกีฬาแก่โรงเรียนบ้านบัวราษฎร์บำรุง, โรงเรียนพอกใหญ่ดอนต้นมะม่วง, โรงเรียนช้างมิ่งพิทยานุกูล และวิทยาลัยการอาชีพพรรณานิคม พร้อมประทานกล้าข้าวพันธุ์สกลนคร จากศูนย์บ่มเพาะธุรกิจเพื่อสังคมการเกษตรแบบประณีตเพื่อนพึ่ง ภาฯ หญ้าอาหารสัตว์ และพันธุ์ปลาพื้นบ้าน แก่ผู้แทนเกษตรกรให้นำไปแจกจ่ายแก่เกษตรกรในพื้นที่ จำนวน 100 คน สำหรับบรรเทาความเดือดร้อนและฟื้นฟูการประกอบอาชีพ

โอกาสนี้ ทอดพระเนตรนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจเพื่อช่วยเหลือ และบรรเทาความเดือดร้อนแก่ราษฎรเสมอมา, นิทรรศการการฟื้นฟูอ่างเก็บน้ำห้วยทรายขมิ้นที่ได้รับความเสียหาย ซึ่งได้เริ่มปลูกหญ้าแฝกเพื่อป้องกันการกัดเซาะและพัดพาตะกอนลงในอ่าง เมื่อวันที่ 10 สิงหาคมที่ผ่านมา และนิทรรศการโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2560 พร้อมกันทั่วประเทศ โดยจังหวัดสกลนคร มีเกษตรกรมารับบริการ 876 ราย              

จากนั้น ทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทานและราษฎรที่มาเฝ้ารับเสด็จอย่างใกล้ชิด โดยมีผู้เข้ารับการตรวจรักษา 86 คน ส่วนใหญ่ป่วยด้วยโรคกล้ามเนื้อและกระดูก และโรคทางเดินอาหาร

เวลา 14.44 น. เสด็จไปยังบริเวณหน้าห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี อำเภอเมือง ทรงเยี่ยมประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในเขตเทศบาลนครสกลนคร ซึ่งเกิดภาวะน้ำท่วมขังระหว่างวันที่ 28 กรกฎาคม - 1 สิงหาคมที่ผ่านมา ระดับน้ำสูงประมาณ 50 เซนติเมตร ถนนหลายสายรถเล็กไม่สามารถสัญจรได้ เช่น ถนนรัฐพัฒนา, ถนนสกลทวาปี, ถนน ต.พัฒนา มีน้ำท่วมบ้านเรือน 43 ชุมชน รวม 10,444 หลังคาเรือน 41,776 คน พื้นที่การเกษตรเสียหาย 159.5 ไร่ และสิ่งสาธารณประโยชน์ 1 แห่ง

โดยเทศบาลนครสกลนคร ได้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ 3 จุดหลัก และช่วยเหลือประชาชนด้านเครื่องจักรอุปกรณ์ของเทศบาล และประสานหน่วยงานหลักร่วมให้บริการประชาชน อาทิ จัดรถและเรือรับ-ส่งประชาชน รวมทั้งประกาศกำหนดสถานที่รับแจ้งขอความช่วยเหลือผู้ประสบภัย 5 แห่ง เริ่มตั้งแต่วันที่ 1-15 สิงหาคมนี้ และกองสวัสดิการสังคม รับแจ้งตั้งแต่วันที่ 16 สิงหาคม 60 เป็นต้นไป ไม่เว้นวันหยุดราชการ ปัจจุบัน พื้นที่ในเขตเทศบาลนครสกลนคร ไม่มีน้ำท่วมขังแล้ว ซึ่งได้จัดกิจกรรมย้อมบ้านล้างเมือง เพื่อเก็บขยะ กวาดล้างถนน และพื้นที่ในเขตเมือง ให้สะอาด เพื่อคืนสู่สภาพเดิมโดยเร็ว
ประกาศโดย : นายรวี ภูบุญมี      ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์       หน่วยงาน : งานบริหารงานทั่วไป

 ข่าวอื่น ๆ ในหมวด  :  ข่าวประชาสัมพันธ์

  ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้เข้าสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ (English Exit-Exam)   
  พิธีเปิดศูนย์บัณฑิตนักปฏิบัติธนาคารจำลอง    
  โครงการพัฒนาภาษาและกิจกรรมต่างประเทศ กิจกรรมที่ 5 อบรมให้ความรู้ด้านภาษาต่างประเทศ และศึกษาและเปลี่ยนขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมไทย-เวียดนาม ครั้งที่ 4 โ   
  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จฯ แทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตร   
  การพิจารณากำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ ในปี ๒๕๖๒ (๑๒ เมษายน ๒๕๖๒)