Avatar

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุมินทร เบ้าธรรม
คณบดีคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน แจ้งอัตราค่าตอบแทน ใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ขอแจ้งประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน มาเพื่อทราบดังนี้
1.ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง กำหนดบัญชีค่าตอบแทนขั้นต่ำขั้นสูงของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2560
2.ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง กำหนดบัญชีค่าตอบแทนพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งประเภททั่วไป พ.ศ.2560

.... ขออนุญาตแจ้งใหม่น่ะครับ ขอให้พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน มารับแบบแจ้งอัตราค่าตอบแทน ใหม่ได้ที่แผนกงานบริหารงานบุคคล ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปน่ะครับ...ขอบคุณข้อมูลจาก เฟสบุ๊ค: 

ยุทธศิลป์ สุทธิอาจ


ประกาศโดย : นายรวี ภูบุญมี      ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์       หน่วยงาน : งานบริหารงานทั่วไป

 ข่าวอื่น ๆ ในหมวด  :  ข่าวประชาสัมพันธ์

  เอกสารการพัฒนาและบริหารหลักสูตร พร้อมคู่มือการปฏิบัติงาน การพัฒนาและบริหารหลักสูตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน พ.ศ. 2561   
  ปฏิทินการศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ (ฉบับปรับปรุง) ตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
  ปฏิทินการศึกษา ระดับ ปวส. ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ (ฉบับปรับปรุง) ตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  
  ตารางสอบปลายภาค (ระดับ ปริญญาตรี) ประจำภาคการศึกษา 2/260 
  ตารางสอบปลายภาค (ระดับ ปวส.) ประจำภาคการศึกษา 2/260