คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
Avatar

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุมินทร เบ้าธรรม
คณบดีคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน แจ้งอัตราค่าตอบแทน ใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ขอแจ้งประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน มาเพื่อทราบดังนี้
1.ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง กำหนดบัญชีค่าตอบแทนขั้นต่ำขั้นสูงของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2560
2.ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง กำหนดบัญชีค่าตอบแทนพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งประเภททั่วไป พ.ศ.2560

.... ขออนุญาตแจ้งใหม่น่ะครับ ขอให้พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน มารับแบบแจ้งอัตราค่าตอบแทน ใหม่ได้ที่แผนกงานบริหารงานบุคคล ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปน่ะครับ...ขอบคุณข้อมูลจาก เฟสบุ๊ค: 

ยุทธศิลป์ สุทธิอาจ


ประกาศโดย : นายรวี ภูบุญมี      ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์       หน่วยงาน : งานบริหารงานทั่วไป

 ข่าวอื่น ๆ ในหมวด  :  ข่าวประชาสัมพันธ์

  ขอเชิญร่วมงานนิทรรศการสารเสริมการท่องเที่ยว เชิงบูรณาการ เมืองต้องห้าม(พลาด) 
  ขอเชิญชวนคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ร่วมโครงการกิจกรรม 7ส ประจำปีการศึกษา 2561 
  การจัดการความรู้ ชื่อผลงาน “การพัฒนากิจกรรมนักศึกษาสู่บัณฑิตนักปฏิบัติยุคดิจิทัล Thailand 4.0 : ศูนย์การเรียนรู้สหกรณ์จำลอง” คว้าถ้วยประทาน พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ 
  ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
  เอกสารการพัฒนาและบริหารหลักสูตร พร้อมคู่มือการปฏิบัติงาน การพัฒนาและบริหารหลักสูตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน พ.ศ. 2561