Avatar

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุมินทร เบ้าธรรม
คณบดีคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
ขอเชิญชวนใช้บริการเครือข่ายเสมือน (Virtual Private Network: VPN) ในการเชื่อมต่อครือข่ายภายในจากภายนอกมหาวิทยาลัยเพื่อเข้าถึงฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์


          ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่องานวิชาการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ดำเนินการติดตั้งเครือข่ายส่วนตัวเสมือน (Virtual Private Network: VPN)เพื่อให้บริการสำหรับบุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัย

          ประโยชน์ของ RMUTi-VPN

                    1. เข้าถึงฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์จากที่บ้าน นักวิจัย บุคลากรและนักศึกษาที่ต้องการสืบค้นฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่มหาวิทยาลัยและสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา (สกอ.) ซื้อบริการจากผู้ให้บริการ โดยผู้ให้บริการจะตรวจสอบสิทธิ์ของผู้ใช้โดยกำหนดให้เข้าถึงบริการผ่านเครือข่ายของมหาวิทยาลัยเท่านั้น

                    2. เข้าถึงบริการอินทราเน็ตในมหาวิทยาลัยจากที่บ้าน เป็นการใช้บริการบางอย่างที่เป็นบริการเฉพาะหรือบริการอินทราเน็ตที่ติดตั้งและจำกัดให้ใช้งานจากเครือข่ายภายในมหาวิทยาลัยเท่านั้น เช่น การเข้าถึงและจัดการไฟล์บนพื้นที่เว็บไซต์ของหน่วยงาน การเข้าถึงแม่ข่ายฐานข้อมูลของหน่วยงาน

                    ก่อนการเชื่อมต่อ RMUTi-VPN การสื่อสารไปยังเครือข่ายใดๆ บนอินเทอร์เน็ต เป็นการสื่อสารโดยตรงจากเครื่องผู้ใช้ไปยังปลายทาง แต่เมื่อเชื่อมต่อ RMUTi VPN แล้ว การสื่อสารใดๆ ที่เกิดขึ้นจะผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัยเสมอ และทุกครั้งที่ไม่ต้องการเชื่อมต่อเครือข่าย ให้ยกเลิกการเชื่อมต่อ Disconnect เพื่อประสิทธิภาพการให้บริการระบบเครือข่ายเสมือน

          ข้อมูลการกำหนดค่าที่จำเป็น

                     - Connection name ให้กำหนดค่าเป็น RMUTi-VPN

                     - Server name or address ให้กำหนดค่าเป็น vpn.rmuti.ac.th

                     - VPN type ให้กำหนดค่าเป็น Layer 2 Tunneling (L2TP/IPsec) หรือ Certificate 

                     - Pre-shared key หรือ Secret ให้กำหนดค่าให้เป็น vpn@rmuti


> การตั้งค่าใช้งานระบบเครือข่ายเสมือน VPN สำหรับระบบปฏิบัติการ Wondows 10

 > การตั้งค่าใช้งานระบบเครือข่ายเสมือน VPN สำหรับ Windows 7 และ Windows 8

 > การตั้งค่าใช้งานระบบเครือข่ายเสมือน VPN สำหรับระบบปฏิบัติการ Android

 > การตั้งค่าใช้งานระบบเครือข่ายเสมือน VPN สำหรับระบบปฏิบัติการ iOSประกาศโดย : นายรวี ภูบุญมี      ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์       หน่วยงาน : งานบริหารงานทั่วไป

 ข่าวอื่น ๆ ในหมวด  :  ข่าวประชาสัมพันธ์

  ขอเชิญชวนร่วมงาน FIT ชวนปั่น Rally ละเบ๋อ @ราชมงคลสกลนคร ครั้งที่ 4 วันที่ 20 มกราคม 2562 
  ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (Vocational National Educational Test : V-NET) 
  โครงการการพัฒนาศักยภาพทางการค้าโดยใช้โอกาสทางการตลาดในยุค Internet of Thing (IoT) 
  ขอเชิญทุกท่านร่วมชม ร่วมเชียร์ ให้กำลังใจแก่ผู้เข้าประกวดร้องเพลง รอบชิงชนะเลิศ "ลูกทุ่งอีสานปั้นดาวประดับฟ้า RMUTI ครั้งที่ 9" 
  แบบประเมินผลโครงการแข่งขันประกวดร้องเพลงลูกทุ่งอีสาน “ปั้นดาวประดับฟ้า RMUTI.” ครั้งที่ 9