Avatar

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุมินทร เบ้าธรรม
คณบดีคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
ขอเชิญร่วมงานแข่งขันทักษะวิชาชีพวิศวกรรมศาสตร์ บริหารธุรกิจ และศิลปศาสตร์ คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี (OPEN HOUSE 2018)


 

          ด้วย คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร กาหนดจัดงานแข่งขันทักษะวิชาชีพวิศวกรรมศาสตร์ บริหารธุรกิจ และศิลปศาสตร์ คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี (OPEN HOUSE 2018) โดยมีวัตถุประสงค์เป็นการส่งเสริมให้นักศึกษานาความรู้มาใช้ในการแข่งขัน เพื่อเสริมทักษะปฏิบัติ และกระตุ้นนักเรียนนักศึกษา ให้มีความต้องการเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาและในระดับที่สูงขึ้น พร้อมทั้งให้นักเรียน นักศึกษา ทั้งภายในและภายนอก เข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาชีพ แลกเปลี่ยนความรู้ ทักษะทางวิชาการและสร้างความร่วมมือในการเรียนการสอน ตลอดจนการนาความรู้ที่ได้จากการเรียนมาประยุกต์ใช้ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพฯ และเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์และแสดงนิทรรศการ ผลงานวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร ในวันที่ 8 - 9 กุมภาพันธ์ 2561 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร

          ในการนี้ คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร จึงขอเรียนเชิญส่งนักเรียน นักศึกษา และคณาจารย์ เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพฯ ในวัน เวลาดังกล่าวข้างต้น ทั้งนี้ ส่งใบสมัครเข้าร่วมการแข่งขันฯ ภายในวันพฤหัสบดี ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 โดยทางโทรสาร 0 4277 2392 หรือทางอีเมลล์ djton-apichat@hotmail.com หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณอภิชาต ราชคา โทร.065–2779665 หรือ คุณรัศนิยา กานนท์ โทร. 093-5394448

ดาวน์โปลดเอกสารแนบ
เอกสารแนบ 1. หนังสือเชิญเข้าร่วมโครงการ
เอกสารแนบ 2. รายละเอียดการแข่งขัน
เอกสารแนบ 3. ใบสมัครการแข่งขัน ประเภทเดี่ยว
เอกสารแนบ 4. ใบสมัครการแข่งขัน ประเภททีม


ประกาศโดย : นายรวี ภูบุญมี      ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์       หน่วยงาน : งานบริหารงานทั่วไป

 ข่าวอื่น ๆ ในหมวด  :  ข่าวประชาสัมพันธ์

  การรับรองคุณวุฒิ ระดับประกาศณียบัตรวิชาชีพชั้นสูง จาก สำนักงาน ก.พ. 
  ประกาศรายชื่อผู้ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ และมีสิทธิเข้าศึกษา ปีการศึกษา 2561 
  รับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี และ 5 ปี ในระบบ TCAS รอบรับด้วย Portfolio 1/2 ไม่มีการสอบ 
  การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อ(ระบบรับตรง) ประจำปีการศึกษา 2561 
  ขอเชิญชวนใช้บริการเครือข่ายเสมือน (Virtual Private Network: VPN) ในการเชื่อมต่อครือข่ายภายในจากภายนอกมหาวิทยาลัยเพื่อเข้าถึงฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์