ขอเชิญร่วมงานแข่งขันทักษะวิชาชีพวิศวกรรมศาสตร์ บริหารธุรกิจ และศิลปศาสตร์ คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี (OPEN HOUSE 2018)


 

          ด้วย คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร กาหนดจัดงานแข่งขันทักษะวิชาชีพวิศวกรรมศาสตร์ บริหารธุรกิจ และศิลปศาสตร์ คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี (OPEN HOUSE 2018) โดยมีวัตถุประสงค์เป็นการส่งเสริมให้นักศึกษานาความรู้มาใช้ในการแข่งขัน เพื่อเสริมทักษะปฏิบัติ และกระตุ้นนักเรียนนักศึกษา ให้มีความต้องการเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาและในระดับที่สูงขึ้น พร้อมทั้งให้นักเรียน นักศึกษา ทั้งภายในและภายนอก เข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาชีพ แลกเปลี่ยนความรู้ ทักษะทางวิชาการและสร้างความร่วมมือในการเรียนการสอน ตลอดจนการนาความรู้ที่ได้จากการเรียนมาประยุกต์ใช้ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพฯ และเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์และแสดงนิทรรศการ ผลงานวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร ในวันที่ 8 - 9 กุมภาพันธ์ 2561 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร

          ในการนี้ คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร จึงขอเรียนเชิญส่งนักเรียน นักศึกษา และคณาจารย์ เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพฯ ในวัน เวลาดังกล่าวข้างต้น ทั้งนี้ ส่งใบสมัครเข้าร่วมการแข่งขันฯ ภายในวันพฤหัสบดี ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 โดยทางโทรสาร 0 4277 2392 หรือทางอีเมลล์ djton-apichat@hotmail.com หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณอภิชาต ราชคา โทร.065–2779665 หรือ คุณรัศนิยา กานนท์ โทร. 093-5394448

ดาวน์โปลดเอกสารแนบ
เอกสารแนบ 1. หนังสือเชิญเข้าร่วมโครงการ
เอกสารแนบ 2. รายละเอียดการแข่งขัน
เอกสารแนบ 3. ใบสมัครการแข่งขัน ประเภทเดี่ยว
เอกสารแนบ 4. ใบสมัครการแข่งขัน ประเภททีม


ประกาศโดย : นายรวี ภูบุญมี      ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์       หน่วยงาน : งานบริหารงานทั่วไป

 ข่าวอื่น ๆ ในหมวด  :  ข่าวประชาสัมพันธ์

  แผนกงานสหกิจศึกษา มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร จัดโครงการแสดงนิทรรศการและประกวดแข่งขันผลงานด้านสหกิจศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561   
  นักศึกษาโปรแกรมวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ที่ได้รับรางวัลในการนำเสนอผลของนักศึกษา "การ​ประชุมวิชาการระดับ​ปริญญาตรี​ด้านคอมพิวเตอร์​ภูมิภาค​อาเซียน​ ครั้ง​ที่​ 7   
  สภาวิชาการ มทร. อีสาน มีมติ "เห็นชอบ" หลักสูตร ปวส. (การจัดการธุรกิจค้าปลีก) ซึ่งผู้เข้าศึกษาจะได้รับทุนการศึกษาจากซีพีออลล์ (CP ALL)    
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับโรงเรียนสอนภาษาซากุระ   
  เครื่องจ่ายยาอัตโนมัติ Automatic Drug Dispenser Robot ADD คว้ารางวัลที่ 2 มหกรรมประกวดเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 18