Avatar

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุมินทร เบ้าธรรม
คณบดีคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
ขอเชิญร่วมงานแข่งขันทักษะวิชาชีพวิศวกรรมศาสตร์ บริหารธุรกิจ และศิลปศาสตร์ คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี (OPEN HOUSE 2018)


 

          ด้วย คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร กาหนดจัดงานแข่งขันทักษะวิชาชีพวิศวกรรมศาสตร์ บริหารธุรกิจ และศิลปศาสตร์ คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี (OPEN HOUSE 2018) โดยมีวัตถุประสงค์เป็นการส่งเสริมให้นักศึกษานาความรู้มาใช้ในการแข่งขัน เพื่อเสริมทักษะปฏิบัติ และกระตุ้นนักเรียนนักศึกษา ให้มีความต้องการเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาและในระดับที่สูงขึ้น พร้อมทั้งให้นักเรียน นักศึกษา ทั้งภายในและภายนอก เข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาชีพ แลกเปลี่ยนความรู้ ทักษะทางวิชาการและสร้างความร่วมมือในการเรียนการสอน ตลอดจนการนาความรู้ที่ได้จากการเรียนมาประยุกต์ใช้ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพฯ และเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์และแสดงนิทรรศการ ผลงานวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร ในวันที่ 8 - 9 กุมภาพันธ์ 2561 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร

          ในการนี้ คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร จึงขอเรียนเชิญส่งนักเรียน นักศึกษา และคณาจารย์ เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพฯ ในวัน เวลาดังกล่าวข้างต้น ทั้งนี้ ส่งใบสมัครเข้าร่วมการแข่งขันฯ ภายในวันพฤหัสบดี ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 โดยทางโทรสาร 0 4277 2392 หรือทางอีเมลล์ djton-apichat@hotmail.com หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณอภิชาต ราชคา โทร.065–2779665 หรือ คุณรัศนิยา กานนท์ โทร. 093-5394448

ดาวน์โปลดเอกสารแนบ
เอกสารแนบ 1. หนังสือเชิญเข้าร่วมโครงการ
เอกสารแนบ 2. รายละเอียดการแข่งขัน
เอกสารแนบ 3. ใบสมัครการแข่งขัน ประเภทเดี่ยว
เอกสารแนบ 4. ใบสมัครการแข่งขัน ประเภททีม


ประกาศโดย : นายรวี ภูบุญมี      ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์       หน่วยงาน : งานบริหารงานทั่วไป

 ข่าวอื่น ๆ ในหมวด  :  ข่าวประชาสัมพันธ์

  ขอเชิญชวนร่วมงาน FIT ชวนปั่น Rally ละเบ๋อ @ราชมงคลสกลนคร ครั้งที่ 4 วันที่ 20 มกราคม 2562 
  ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (Vocational National Educational Test : V-NET) 
  โครงการการพัฒนาศักยภาพทางการค้าโดยใช้โอกาสทางการตลาดในยุค Internet of Thing (IoT) 
  ขอเชิญทุกท่านร่วมชม ร่วมเชียร์ ให้กำลังใจแก่ผู้เข้าประกวดร้องเพลง รอบชิงชนะเลิศ "ลูกทุ่งอีสานปั้นดาวประดับฟ้า RMUTI ครั้งที่ 9" 
  แบบประเมินผลโครงการแข่งขันประกวดร้องเพลงลูกทุ่งอีสาน “ปั้นดาวประดับฟ้า RMUTI.” ครั้งที่ 9