Avatar

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุมินทร เบ้าธรรม
คณบดีคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
การรับรองคุณวุฒิ ระดับประกาศณียบัตรวิชาชีพชั้นสูง จาก สำนักงาน ก.พ.

สำนักงาน ก.พ. ได้พิจารณารับรองคุณวุฒิและรับทราบการปรับปรุงหลัดสูตรของผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556) ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จำนวน 21 หลักสุตร ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ได้รับรองแล้วว่าหลักสูตาดังกล่าวเที่ยบเท่าหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ว่าอาจบรรจุเข้ารับราชการพลเรือนสามัญในตำแหน่งที่ ก.พ. กำหนดว่าคุณวุฒิดังกล่าวเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งได้ 


ประกาศโดย : นายสิทธิพร จันทร์มาเมือง      ตำแหน่ง : ผู้ปฏิบัติงานบริหาร       หน่วยงาน : งานบริหารงานทั่วไป

 ข่าวอื่น ๆ ในหมวด  :  ข่าวประชาสัมพันธ์

  เอกสารการพัฒนาและบริหารหลักสูตร พร้อมคู่มือการปฏิบัติงาน การพัฒนาและบริหารหลักสูตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน พ.ศ. 2561   
  ปฏิทินการศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ (ฉบับปรับปรุง) ตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
  ปฏิทินการศึกษา ระดับ ปวส. ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ (ฉบับปรับปรุง) ตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  
  ตารางสอบปลายภาค (ระดับ ปริญญาตรี) ประจำภาคการศึกษา 2/260 
  ตารางสอบปลายภาค (ระดับ ปวส.) ประจำภาคการศึกษา 2/260