Avatar

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุมินทร เบ้าธรรม
คณบดีคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
การรับรองคุณวุฒิ ระดับประกาศณียบัตรวิชาชีพชั้นสูง จาก สำนักงาน ก.พ.

สำนักงาน ก.พ. ได้พิจารณารับรองคุณวุฒิและรับทราบการปรับปรุงหลัดสูตรของผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556) ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จำนวน 21 หลักสุตร ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ได้รับรองแล้วว่าหลักสูตาดังกล่าวเที่ยบเท่าหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ว่าอาจบรรจุเข้ารับราชการพลเรือนสามัญในตำแหน่งที่ ก.พ. กำหนดว่าคุณวุฒิดังกล่าวเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งได้ 


ประกาศโดย : นายสิทธิพร จันทร์มาเมือง      ตำแหน่ง : ผู้ปฏิบัติงานบริหาร       หน่วยงาน : งานบริหารงานทั่วไป

 ข่าวอื่น ๆ ในหมวด  :  ข่าวประชาสัมพันธ์

  ประกาศรายชื่อผู้ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ และมีสิทธิเข้าศึกษา ปีการศึกษา 2561 
  ขอเชิญร่วมงานแข่งขันทักษะวิชาชีพวิศวกรรมศาสตร์ บริหารธุรกิจ และศิลปศาสตร์ คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี (OPEN HOUSE 2018) 
  รับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี และ 5 ปี ในระบบ TCAS รอบรับด้วย Portfolio 1/2 ไม่มีการสอบ 
  การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อ(ระบบรับตรง) ประจำปีการศึกษา 2561 
  ขอเชิญชวนใช้บริการเครือข่ายเสมือน (Virtual Private Network: VPN) ในการเชื่อมต่อครือข่ายภายในจากภายนอกมหาวิทยาลัยเพื่อเข้าถึงฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์