Avatar

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุมินทร เบ้าธรรม
คณบดีคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
การรับรองคุณวุฒิ ระดับประกาศณียบัตรวิชาชีพชั้นสูง จาก สำนักงาน ก.พ.

สำนักงาน ก.พ. ได้พิจารณารับรองคุณวุฒิและรับทราบการปรับปรุงหลัดสูตรของผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556) ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จำนวน 21 หลักสุตร ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ได้รับรองแล้วว่าหลักสูตาดังกล่าวเที่ยบเท่าหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ว่าอาจบรรจุเข้ารับราชการพลเรือนสามัญในตำแหน่งที่ ก.พ. กำหนดว่าคุณวุฒิดังกล่าวเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งได้ 


ประกาศโดย : นายสิทธิพร จันทร์มาเมือง      ตำแหน่ง : ผู้ปฏิบัติงานบริหาร       หน่วยงาน : งานบริหารงานทั่วไป

 ข่าวอื่น ๆ ในหมวด  :  ข่าวประชาสัมพันธ์

  ขอเชิญชวนร่วมงาน FIT ชวนปั่น Rally ละเบ๋อ @ราชมงคลสกลนคร ครั้งที่ 4 วันที่ 20 มกราคม 2562 
  ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (Vocational National Educational Test : V-NET) 
  โครงการการพัฒนาศักยภาพทางการค้าโดยใช้โอกาสทางการตลาดในยุค Internet of Thing (IoT) 
  ขอเชิญทุกท่านร่วมชม ร่วมเชียร์ ให้กำลังใจแก่ผู้เข้าประกวดร้องเพลง รอบชิงชนะเลิศ "ลูกทุ่งอีสานปั้นดาวประดับฟ้า RMUTI ครั้งที่ 9" 
  แบบประเมินผลโครงการแข่งขันประกวดร้องเพลงลูกทุ่งอีสาน “ปั้นดาวประดับฟ้า RMUTI.” ครั้งที่ 9