Avatar

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุมินทร เบ้าธรรม
คณบดีคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
การรับรองคุณวุฒิ ระดับประกาศณียบัตรวิชาชีพชั้นสูง จาก สำนักงาน ก.พ.

สำนักงาน ก.พ. ได้พิจารณารับรองคุณวุฒิและรับทราบการปรับปรุงหลัดสูตรของผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556) ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จำนวน 21 หลักสุตร ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ได้รับรองแล้วว่าหลักสูตาดังกล่าวเที่ยบเท่าหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ว่าอาจบรรจุเข้ารับราชการพลเรือนสามัญในตำแหน่งที่ ก.พ. กำหนดว่าคุณวุฒิดังกล่าวเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งได้ 


ประกาศโดย : นายสิทธิพร จันทร์มาเมือง      ตำแหน่ง : ผู้ปฏิบัติงานบริหาร       หน่วยงาน : งานบริหารงานทั่วไป

 ข่าวอื่น ๆ ในหมวด  :  ข่าวประชาสัมพันธ์

  ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าร่วมโครงการ ค่ายอิเล็กทรอนิกส์รุ่นเยาว์ NECTEC e-Camp รุ่นที่ 328 
  ขอเชิญร่วมแข่งขันประกวดร้องเพลง ลูกทุ่งอีสาน “ปั้นดาวประดับฟ้า RMUTI.” ครั้งที่ 9  
  ตารางสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 
  ขอเชิญร่วมงานนิทรรศการสารเสริมการท่องเที่ยว เชิงบูรณาการ เมืองต้องห้าม(พลาด) 
  ขอเชิญชวนคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ร่วมโครงการกิจกรรม 7ส ประจำปีการศึกษา 2561