คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีขอแสดงความยินดีกะบทีมอาจารย์และนักศึกษา จาก สาขาบริหารธุรกิจ 3 รางวัล จากโครงการประชุมสัมนาเครือข่ายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันการพลศึกษา และสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ 12

คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีขอแสดงความยินดีกะบทีมอาจารย์และนักศึกษา จาก สาขาบริหารธุรกิจ 3 รางวัล จากโครงการประชุมสัมนาเครือข่ายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันการพลศึกษา และสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ 12 "การจัดการความรู้สู่มหาวิทยาลัยนวัตกรรม" ในระหว่างวันที่ 25-28 ก.พ. 62 ได้รับ 3 รางวัลรางวัล ดังนี้

1. รางวัลบทความดีเด่นเหรียญทองแดง ประเภทนักศึกษาชื่อผลงาน “การถ่ายทอดการจัดการความรู้ที่ดีของศูนย์บัณฑิตนักปฏิบัติสู่ธุรกิจชุมชน”
          รางวัล : เกียรติบัตรรางวัลดีเด่น พร้อมเงินรางวัล 2,500 บาท
          โดย :  นางสาวเกศินี เวยสาร และคณะ จากโปรแกรมวิชาการบัญชี สาขาบริหารธุรกิจ
          อาจารย์ที่ปรึกษาผลงาน : ผศ.ดร.เพชรไพรริน อุปปิง อาจารย์ ดร.โสภิดา สัมปัตติกร และอาจารย์สาวิตรี บุตรศรี

2. รางวัลชมเชยโปสเตอร์ ประเภทนักศึกษา ชื่อผลงาน “การถ่ายทอดการจัดการความรู้ที่ดีของศูนย์บัณฑิตนักปฏิบัติสู่ธุรกิจชุมชน”
          รางวัล : เกียรติบัตรรางวัลชมเชย พร้อมเงินรางวัล 1,000 บาท
          โดย :  นางสาวเกศินี เวยสารและคณะ โปรแกรมวิชาการบัญชี สาขาบริหารธุรกิจ
          อาจารย์ที่ปรึกษาผลงาน : อาจารย์ที่ปรึกษาผลงาน ผศ.ดร.เพชรไพรริน อุปปิง อาจารย์ ดร.โสภิดา สัมปัตติกร และอาจารย์สาวิตรี บุตรศรี

3. รางวัลชมเชย ประเภทอาจารย์ ชื่อผลงาน “การพัฒนาบัณฑิตนักปฏิบัติสู่ความเป็นเลิศโดยผ่านศูนย์บัณฑิตนักปฏิบัติเพื่อก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัยนวัตกรรม”
          รางวัล : เกียรติบัตรรางวัลชมเชย พร้อมเงินรางวัล 1,500 บาท
          โดย :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เพชรไพรริน อุปปิง และคณะ โปรแกรมวิชาการบัญชี สาขาบริหารธุรกิจ


ประกาศโดย : นายรวี ภูบุญมี      ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์       หน่วยงาน : งานบริหารงานทั่วไป

 ข่าวอื่น ๆ ในหมวด  :  ข่าวประชาสัมพันธ์

  คณะผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขต 11 พร้อมผู้ตรวจราชการกระทรวง เข้าตรวจราชการ ณ มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร 
  ประชาสัมพันธ์ ประกาศการแต่งกายเพื่อถ่ายรูปทำบัตรประจำตัวนักศึกษา และขอใบรับรองทุกประเภท 
  โครงการส่งมอบภาระงานและการดำเนินกิจกรรม สโมสรนักศึกษา คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2561 
  คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี จัดพิธีมอบประกาศเกียรติคุณ ผู้สร้างคุณงามความดี มีผลงานดีเด่น และสร้างชื่อเสียงให้กับหน่วยงาน 
  พิธีมอบประกาศนียบัตร ผู้สำเร็จการศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประจำปีการศึกษา 2562