รูปเล่ม(อัพเดทใหม่)ตัวอย่างการเขียนรายงานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา

รูปเล่ม(อัพเดทใหม่)ตัวอย่างการเขียนรายงานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา

ดาวน์โหลดที่นี่ครับ


ประกาศโดย : นายรวี ภูบุญมี      ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์       หน่วยงาน : งานบริหารงานทั่วไป

 ข่าวอื่น ๆ ในหมวด  :  ข่าวสหกิจศึกษาและการฝึกงาน

  ข่าวสารการฝึกงานในสถานประกอบการ ประจำภาคการศึกษา ฤดูร้อน (3/2561) 
  ข้อแตกต่างระหว่างฝึกงานกับสหกิจศึกษา 
  กระบวนการสหกิจศึกษา ของมทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร 
  สหกิจศึกษา คืออะไร 
  คู่มือมาตรฐานสหกิจศึกษาและการประกันคุณภาพสหกิจศึกษา