คู่มือมาตรฐานสหกิจศึกษาและการประกันคุณภาพสหกิจศึกษาประกาศโดย : นางสาวจุรีรัตน์ สาขามุละ      ตำแหน่ง : ผู้ปฏิบัติงาน สหกิจศึกษาและการฝึกงาน       หน่วยงาน : งานบริการการศึกษา

 ข่าวอื่น ๆ ในหมวด  :  ข่าวสหกิจศึกษาและการฝึกงาน

  ข่าวสารการฝึกงานในสถานประกอบการ ประจำภาคการศึกษา ฤดูร้อน (3/2561) 
  ข้อแตกต่างระหว่างฝึกงานกับสหกิจศึกษา 
  รูปเล่ม(อัพเดทใหม่)ตัวอย่างการเขียนรายงานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 
  กระบวนการสหกิจศึกษา ของมทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร 
  สหกิจศึกษา คืออะไร