Avatar

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุมินทร เบ้าธรรม
คณบดีคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
ชนะเลิศ การแข่งขัน“เครื่องยนต์เล็กเพื่อการเกษตร (ดีเซล) และระบบโครงสร้างจักรยานยนต์ฯ

                        ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร โดยได้รับ“รางวัลชนะเลิศ ระดับ ปวส.” ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพ “เครื่องยนต์เล็กเพื่อการเกษตร (ดีเซล) และระบบโครงสร้างจักรยานยนต์และทฤษฎีเครื่องยนต์แก๊สโซลีน 4 จังหวะเพื่อการเกษตร” จัดโดย สาขาวิชาเครื่องจักรกลเกษตร คณะเกษตรและเทคโลยี มหาวิทยาลัยนครพนม ร่วมกับ บริษัท สยามคูโบต้า คอร์เปอร์เรชั่น จำกัด,บริษัท อาร์เอ็มจี จำกัด และแผนกวิชาเครื่องกล วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการนครพนม สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ซึ่งจัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษาได้แสดงทักษะผลสัมฤทธิ์จากการศึกษาวิชาเครื่องยนต์เล็ก ในรูปแบบการแข่งขันระหว่างสถาบันที่มีการจัดการเรียนสอนในระดับเดียวกัน ในงานวันเกษตรลุ่มน้ำโขง ครั้งที่ 17 ระหว่างวันที่ 6-7 กุมภาพันธ์ 2557 ณ คณะเกษตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนครพนม

 

รายชื่อนักศึกษาที่เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ “เครื่องยนต์เล็กเพื่อการเกษตร(ดีเซล) ”

1.นายสิทธิพงศ์ นวลสิงห์
2.นายอภิชาต อาแพงพันธ์
3.นายวินัย อินธิบาล

อาจารย์ผู้ควบคุมทีม

1.อาจารย์บัญชา ล้ำเลิศ
2.อาจารย์สัณหวัจน์ ทองแดง
3.อาจารย์ศรายุทธ พลสีลาประกาศโดย : นายรวี ภูบุญมี      ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์       หน่วยงาน : งานบริหารงานทั่วไป

 ข่าวอื่น ๆ ในหมวด  :  ผลงาน นักศึกษา/อาจารย์

  คว้า 2 รางวัล นักศึกษา สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคิมพิวเตอร์-พัฒนาซอฟท์แวร์ นำเสนองานด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีระดับปริญญาตรี 
  เครื่องดำนาขนาดเล็ก สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล คว้ารางวัลสร้างชื่อระดับชาติ 
  นายภูมินทร์ ประกอบแสง นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี เนื่องในโอกาสได้รับคัดเลือกให้เป็นฑูตเยาวชนวิทยาศาสตร์ 
  ทีมจำปาอีสาน ได้รับรางวัลสถิติสูงสุดอันดับที่ 4 ระดับประเทศ ประเภทรถประดิษฐ์ ระดับอุดมศึกษา 
  นักศึกษาคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี เข้ารับรางวัลชมเชย ในงานนิทรรศการแสดงและประกวดผลงานสหกิจศึกษาฯ ครั้งที่ 7