เครื่องกลโชว์ผลงาน

เครื่องกลโชว์ผลงาน
เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2557ดร.นำพล พิพัฒน์ไพบูลย์ และอาจารย์บัญชา ล้ำเลิศ พร้อมทีมงานสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร ได้เข้าร่วมแสดงนิทรรศการออกบูธโชว์ผลงาน “เตาน้ำมันประหยัดพลังงาน”  และ “รถประหยัดเชื้อเพลิง (Honda Econo)” ในงานสัมมนาโครงการการอนุรักษ์พลังงานในภาคอุตสาหกรรมโดยสภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี ร่วมกับสถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เป็นเจ้าภาพจัดงานสัมมนาเผยแพร่แนวทางการอนุรักษ์พลังงานในภาคอุตสาหกรรม ภายใต้ “โครงการจัดตั้งศูนย์การเผยแพร่แนวทางการอนุรักษ์พลังงานในภาคอุตสาหกรรม” สนับสนุนโดยกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) กระทรวงพลังงาน ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่แนวทางการอนุรักษ์พลังงานให้ภาคอุตสาหกรรมสามารถนำไปประยุกต์ใช้เพื่อปรับปรุงลดการใช้พลังงานภายในองค์กรได้ด้วยตนเอง ณ ห้องทุ่งศรีเมือง ชั้น 3โรงแรมเซนทาราคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์อุดรธานี
 
 


ประกาศโดย : นายรวี ภูบุญมี      ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์       หน่วยงาน : งานบริหารงานทั่วไป

 ข่าวอื่น ๆ ในหมวด  :  ผลงาน นักศึกษา/อาจารย์

  รางวัลชมเชย ในการเข้าร่วมประกวด Marketing plan contest 11 by A. P. Honda รอบประกาศผลระดับประเทศ Final Round  
  รางวัลชมเชย ในการเข้าร่วมประกวด Marketing plan contest 11 by A. P. Honda รอบประกาศผลระดับประเทศ Final Round 
  คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีขอแสดงความยินดีกะบทีมอาจารย์และนักศึกษา จาก สาขาบริหารธุรกิจ 3 รางวัล จากโครงการประชุมสัมนาเครือข่ายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันการพลศึกษา และสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ 12 
  ร่วมการประกวดโครงงานสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ครั้งที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2560 
  คว้า 2 รางวัล นักศึกษา สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคิมพิวเตอร์-พัฒนาซอฟท์แวร์ นำเสนองานด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีระดับปริญญาตรี