พิธีส่งมอบรถรางนำเที่ยว

พิธีส่งมอบรถราง
 
                เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๘ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๗ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร นำทีมโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณรงค์ ผลวงษ์ รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตสกลนคร พร้อมคณะผู้บริหารคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี เข้าร่วมในพิธีส่งมอบรถรางนำเที่ยวให้กับบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) โดยคุณฐาปนสิริวัฒนภักดี กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ เป็นผู้รับมอบ พร้อมส่งต่อให้กับศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสกลนคร เพื่อใช้ในการนำชมภายในบริเวณศูนย์การพัฒนาภูพานฯ ต่อไป ณ ศาลาการเปรียญ วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร จังหวัดสกลนคร


ประกาศโดย : นายรวี ภูบุญมี      ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์       หน่วยงาน : งานบริหารงานทั่วไป

 ข่าวอื่น ๆ ในหมวด  :  ผลงาน นักศึกษา/อาจารย์

  รางวัลชมเชย ในการเข้าร่วมประกวด Marketing plan contest 11 by A. P. Honda รอบประกาศผลระดับประเทศ Final Round  
  รางวัลชมเชย ในการเข้าร่วมประกวด Marketing plan contest 11 by A. P. Honda รอบประกาศผลระดับประเทศ Final Round 
  คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีขอแสดงความยินดีกะบทีมอาจารย์และนักศึกษา จาก สาขาบริหารธุรกิจ 3 รางวัล จากโครงการประชุมสัมนาเครือข่ายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันการพลศึกษา และสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ 12 
  ร่วมการประกวดโครงงานสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ครั้งที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2560 
  คว้า 2 รางวัล นักศึกษา สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคิมพิวเตอร์-พัฒนาซอฟท์แวร์ นำเสนองานด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีระดับปริญญาตรี