Avatar

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุมินทร เบ้าธรรม
คณบดีคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
แหอวนมอบทุนและรับ นศ.เข้าทำงาน

แหอวนมอบทุนและรับ นศ.เข้าทำงาน
เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ.2557 ดร.พัชรี ครองกิจศิริ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย พร้อมผู้บริหารและอาจารย์สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร ร่วมต้อนรับคุณอภิรัฐ นาเลาห์ ผู้จัดการแผนกสื่อสารและภาพลักษณ์องค์กร บริษัท ขอนแก่นแหอวน จำกัด พร้อมทีมงาน เพื่อมอบทุนการศึกษาแก่นายกิตติศักดิ์ อินตาจัด นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล จำนวน 15,000 บาทต่อภาคการศึกษา (รวมทั้งสิ้น 60,000 บาท) จนจบการศึกษาชั้นปีที่ 4 และมีความยินดีให้นายกิตติศักดิ์ เข้าปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในภาคเรียนที่ 4 พร้อมเข้าทำงานในบริษัท ขอนแก่นแหอวน จำกัด ทันทีหลังจบการศึกษา นับเป็นโอกาสที่ดีสำหรับนักศึกษาคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร
 

//////////////////////////////////////////////


ข่าว/ภาพ โดย นางวารุณี กิตติสุทธิ์
ประชาสัมพันธ์คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร 
โทร.042-772391-2ประกาศโดย : วารุณี กิตติสุทธิ์      ตำแหน่ง : ประชาสัมพันธ์       หน่วยงาน : งานบริหารงานทั่วไป

 ข่าวอื่น ๆ ในหมวด  :  ผลงาน นักศึกษา/อาจารย์

  คว้า 2 รางวัล นักศึกษา สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคิมพิวเตอร์-พัฒนาซอฟท์แวร์ นำเสนองานด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีระดับปริญญาตรี 
  เครื่องดำนาขนาดเล็ก สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล คว้ารางวัลสร้างชื่อระดับชาติ 
  นายภูมินทร์ ประกอบแสง นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี เนื่องในโอกาสได้รับคัดเลือกให้เป็นฑูตเยาวชนวิทยาศาสตร์ 
  ทีมจำปาอีสาน ได้รับรางวัลสถิติสูงสุดอันดับที่ 4 ระดับประเทศ ประเภทรถประดิษฐ์ ระดับอุดมศึกษา 
  นักศึกษาคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี เข้ารับรางวัลชมเชย ในงานนิทรรศการแสดงและประกวดผลงานสหกิจศึกษาฯ ครั้งที่ 7