Avatar

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุมินทร เบ้าธรรม
คณบดีคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
ฮอนด้าประหยัดเชื้อเพลิง ปีที่ 17/2557

ฮอนด้าประหยัดเชื้อเพลิง ปีที่ 17/2557
เมื่อวันที่ 28-30 พฤศจิกายน พ.ศ.2557 สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล เข้าร่วมในการแข่งขันฮอนด้าประหยัดเชื้อเพลิงปีที่ 17/2557 (Honda eco mileage challenge) รถแข่งประหยัดน้ำมัน โดยสามารถคว้ารางวัลอันดับที่ 2 และอันดับที่ 4ประเภทรถประดิษฐ์ ระดับอุดมศึกษา ซึ่งปีนี้มีทีมแข่งจากสถาบันการศึกษาเข้าร่วมแข่งขันมากว่า 600 ทีมจากทั่วประเทศ ณ สนามไทยแลนด์เซอร์กิต อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 


ประกาศโดย : วารุณี กิตติสุทธิ์      ตำแหน่ง : ประชาสัมพันธ์       หน่วยงาน : งานบริหารงานทั่วไป

 ข่าวอื่น ๆ ในหมวด  :  ผลงาน นักศึกษา/อาจารย์

  คว้า 2 รางวัล นักศึกษา สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคิมพิวเตอร์-พัฒนาซอฟท์แวร์ นำเสนองานด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีระดับปริญญาตรี 
  เครื่องดำนาขนาดเล็ก สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล คว้ารางวัลสร้างชื่อระดับชาติ 
  นายภูมินทร์ ประกอบแสง นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี เนื่องในโอกาสได้รับคัดเลือกให้เป็นฑูตเยาวชนวิทยาศาสตร์ 
  ทีมจำปาอีสาน ได้รับรางวัลสถิติสูงสุดอันดับที่ 4 ระดับประเทศ ประเภทรถประดิษฐ์ ระดับอุดมศึกษา 
  นักศึกษาคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี เข้ารับรางวัลชมเชย ในงานนิทรรศการแสดงและประกวดผลงานสหกิจศึกษาฯ ครั้งที่ 7