ชุดเพาะเห็ดขนาดเล็ก ผลงานทีมนักศึกษาและอาจารย์สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คว้ารางวัลรองชะเลิศอัน ๑ ระดับประเทศ

     "ชุดเพาะเห็ดขนาดเล็ก สำหรับครัวเรือน"  ซึ่งให้ผลผลิตเพิ่มขึ้นเกือบ ๒ เท่า  เมื่อเทียบกับโรงเรือนเพาะเห็ดทั่วไป  ผลงานทีมนักศึกษาและอาจารย์สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า  "คว้ารางวัลรองชะเลิศอัน ๑"  ในมหกรรมการประกวดเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๑๔ ณ ศูนย์การค้าแฟร์ชันไอส์แลนด์ รามอินทรา ซึ่งจัดขึ้นเมื่อระหว่างวันที่ ๑๘ - ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๘


ทีมผู้สร้างสรรผลงาน

     นักศึกษา

             ๑) นางสาวนุธิดา  ชำนาญกิจ
             ๒) นายภูมินทร์  ประกอบแสง

     อาจารย์ที่ปรึกษา
              ๑) อาจารย์นครินทร์  ศรีปัญญา
             ๒) อาจารย์อาภาพล  มหาวีระประกาศโดย : นายรวี ภูบุญมี      ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์       หน่วยงาน : งานบริหารงานทั่วไป

 ข่าวอื่น ๆ ในหมวด  :  ผลงาน นักศึกษา/อาจารย์

  รางวัลชมเชย ในการเข้าร่วมประกวด Marketing plan contest 11 by A. P. Honda รอบประกาศผลระดับประเทศ Final Round  
  รางวัลชมเชย ในการเข้าร่วมประกวด Marketing plan contest 11 by A. P. Honda รอบประกาศผลระดับประเทศ Final Round 
  คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีขอแสดงความยินดีกะบทีมอาจารย์และนักศึกษา จาก สาขาบริหารธุรกิจ 3 รางวัล จากโครงการประชุมสัมนาเครือข่ายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันการพลศึกษา และสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ 12 
  ร่วมการประกวดโครงงานสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ครั้งที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2560 
  คว้า 2 รางวัล นักศึกษา สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคิมพิวเตอร์-พัฒนาซอฟท์แวร์ นำเสนองานด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีระดับปริญญาตรี