รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ในการประกวดผลงานสหกิจศึกษา เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ประจำปี 2558

      ขอแสดงความยินดีกับ นายโชคชัย วันงาม นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (นักศึกษาสหกิจศึกษา) คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ที่ได้รับ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ในการประกวดผลงานสหกิจศึกษา เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2558 ที่ผ่านมา ซึ่งจัดขึ้น ณ ห้องประชุมสุกิจจา จันทะชุม อาคารพิมลกลกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในผลงาน "การทำเอกสารการปฏิบัติงาน SOP" ซึ่งผลงานดังกล่าว เป็นผลงานที่นักศึกษาสหกิจศึกษา จัดทำขึ้นในขณะปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2557 ใน บริษัท ซีเนียร์ แอโรสเปซ ไทยแลนด์ จำกัด ขอแสดงความยินดีด้วยค่ะประกาศโดย : นางเยาวภา ราชคำ      ตำแหน่ง : ผู้ดูแลระบบ       หน่วยงาน : งานบริหารงานทั่วไป

 ข่าวอื่น ๆ ในหมวด  :  ผลงาน นักศึกษา/อาจารย์

  รางวัลชมเชย ในการเข้าร่วมประกวด Marketing plan contest 11 by A. P. Honda รอบประกาศผลระดับประเทศ Final Round  
  รางวัลชมเชย ในการเข้าร่วมประกวด Marketing plan contest 11 by A. P. Honda รอบประกาศผลระดับประเทศ Final Round 
  คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีขอแสดงความยินดีกะบทีมอาจารย์และนักศึกษา จาก สาขาบริหารธุรกิจ 3 รางวัล จากโครงการประชุมสัมนาเครือข่ายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันการพลศึกษา และสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ 12 
  ร่วมการประกวดโครงงานสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ครั้งที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2560 
  คว้า 2 รางวัล นักศึกษา สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคิมพิวเตอร์-พัฒนาซอฟท์แวร์ นำเสนองานด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีระดับปริญญาตรี