นักศึกษาสาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ (พัฒนาซอฟต์แวร์) ได้รับรางวัล Grand Award AUC2 2015นักศึกษาสาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ (พัฒนาซอฟต์แวร์) ได้รับรางวัล Grand Award
งาน
ประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคอาเซียน 2015
(The ASEAN Undergraduate Conference in Computing: AUC2 2015)

 

           นักศึกษาพร้อมด้วยอาจารย์ผู้ควบคุมโครงการ อาจารย์อภิรักษ์ ทูลธรรม อาจารย์ ดร.อนุชาวดี อาจารย์ ดร.ชลีนุช คนซื่อ อาจารย์หทัยรัตน์ เทียบแสง อาจารย์กมล ช่วยรักษา สาขาวิชาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ (พัฒนาซอฟต์แวร์) นำทีมนักศึกษาร่วมงาน การประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคอาเซียน 2015 (The ASEAN Undergraduate Conference in Computing: AUC2 2015) ระหว่างวันที่ 28 เม.ย. - 1 พ.ค. 2558 ที่ผ่านมา ในโอกาสนี้ ผลงานนักศึกษาได้รับคัดเลือกให้นำเสนอผลงานในงานประชุมวิชาการดังกล่าว และ ได้รับรางวัล Grand Award รายละเอียดดังนี้

          1.  Grand Award ชื่อผลงาน "การพัฒนาบทเรียนผ่านเว็บไซต์เพื่อตอบสนองผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพด้วยเทคนิค Blended Learning"

               ผลงานโดย : นายนคร มิ่งมิตรวันนายวุฒิชัย ภาเพ็ญ, นายนฤเบศ แก้วปัฉชา 
             อาจารย์ที่ปรึกษา 1. อาจารย์กมล  ช่วยรักษา 2. ผศ.ชลีนุช  คนซื่อ และ 3. อาจารย์ปริญญา  กิณเรศ

          2.  นำเสนอโปสเตอร์ (Poster) ชื่อผลงาน "การพัฒนาระบบข้อมูลพืชสมุนไพรไทย : กรณีศึกษาโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยสกลนคร-หลวงปู่แฟ๊บ สุภัทโท"
              
               ผลงานโดย : นางสาวสุทธิดา นันทราช, นางสาวอริสา สมผล และ นางสาวศิรวดี แก้วอุ่นเรือน
               อาจารย์ที่ปรึกษา 1. อาจารย์อภิรักษ์  ทูลธรรม 2. อาจารย์หทัยรัตน์  เทียบแสง และ 3. อาจารย์สีตลา  วงศ์กาฬสินธุ์

          3.  นำเสนอโปสเตอร์ (Poster) ชื่อผลงาน "การพัศนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการธนาคารหมู่บ้าน : กรณีศึกษาบ้านหนองหญ้าปล้อง อำเถอพังโคน จังหวัดสกลนคร"
              
              ผลงานโดย : นางสาวนิตยา พระสุรัตน์ และนางสาวรุมพร วงค์ตาทำ
               อาจารย์ที่ปรึกษา 1. อาจารย์สมพงษ์  วะทันติ  2. อาจารย์อนุชาวดี  ไชยทองศรี และ 3. อาจารย์มานิตย์  สานอก

          การประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคอาเซียน 2015 (The ASEAN Undergraduate Conference in Computing: AUC2 2015) เป็นเวทีสำหรับการเผยแพร่ผลงานและแลกเปลี่ยนทางวิชาการของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ทางด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ในภูมิภาคอาเซียน  เพื่อเปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์การทำโครงการหรืองานวิจัยด้าน คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ระหว่างนักศึกษาระดับปริญญาตรี ทางด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และอาจารย์ที่ปรึกษาจาก มหาวิทยาลัยต่าง ๆ ในภูมิภาคอาเซียน  เพื่อให้นักศึกษาได้มีประสบการณ์ในการนำเสนอโครงการหรือผลงานวิจัยด้านคอมพิวเตอร์และ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในที่ประชุมวิชาการ

          รายละเอียดการจัดงาน :  โครงการ AUCC 2015
          เว็บไซต์ผู้จัดงาน : http://www.aucc-con.org ; https://www.facebook.com/AUCC.Conferenceประกาศโดย : นางเยาวภา ราชคำ      ตำแหน่ง : ผู้ดูแลระบบ       หน่วยงาน : งานบริหารงานทั่วไป

 ข่าวอื่น ๆ ในหมวด  :  ผลงาน นักศึกษา/อาจารย์

  รางวัลชมเชย ในการเข้าร่วมประกวด Marketing plan contest 11 by A. P. Honda รอบประกาศผลระดับประเทศ Final Round  
  รางวัลชมเชย ในการเข้าร่วมประกวด Marketing plan contest 11 by A. P. Honda รอบประกาศผลระดับประเทศ Final Round 
  คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีขอแสดงความยินดีกะบทีมอาจารย์และนักศึกษา จาก สาขาบริหารธุรกิจ 3 รางวัล จากโครงการประชุมสัมนาเครือข่ายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันการพลศึกษา และสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ 12 
  ร่วมการประกวดโครงงานสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ครั้งที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2560 
  คว้า 2 รางวัล นักศึกษา สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคิมพิวเตอร์-พัฒนาซอฟท์แวร์ นำเสนองานด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีระดับปริญญาตรี