ขอแสดงความยินดีกับ ทีม SKC-TEAM สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คว้า 2 รางวัลยอดเยี่ยม โครงการกระทิงแดง U-Project ปี 2

ขอแสดงความยินดีกับ กับทีม SKC-TEAM สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ที่สามารถคว้ารางวัลในการเข้าร่วมประกวดโครงการ กระทิงแดง U-Project ปี 2

          เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2558  โดยได้ส่งโครงงานคลังเมล็ดพันธุ์เพื่อความมั่นคงทางอาหาร กลุ่มเกษตรกรตำบลแวง จังหวัดสกลนคร เข้าร่วมประกวด และสามารถ คว้า 2 รางวัลยอดเยี่ยม ในการประกวด ดังนี้
               1) รางวัลยอดเยี่ยม สาขาเกษตรกรรม เงินรางวัล 50,000 บาท
               2) รางวัลยอดเยี่ยม สมทบองค์กรการศึกษา เงินรางวัล 10,000 บาท

          ทีมนักศึกษาผู้สร้างผลงาน

              1) นายปวีณวัช โสสุทธิ์
              2) นายพอนประเสิด สูนทะนูสิน
              3) นายเกรียงไกร พิมดา
              4) นางสาวปิยวรรณ อินทรพานิชย์

          อาจารย์ที่ปรึกษา

              1) อาจารย์ปริญญา กิตติสุทธิ์


ประกาศโดย : นายรวี ภูบุญมี      ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์       หน่วยงาน : งานบริหารงานทั่วไป

 ข่าวอื่น ๆ ในหมวด  :  ผลงาน นักศึกษา/อาจารย์

  รางวัลชมเชย ในการเข้าร่วมประกวด Marketing plan contest 11 by A. P. Honda รอบประกาศผลระดับประเทศ Final Round  
  รางวัลชมเชย ในการเข้าร่วมประกวด Marketing plan contest 11 by A. P. Honda รอบประกาศผลระดับประเทศ Final Round 
  คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีขอแสดงความยินดีกะบทีมอาจารย์และนักศึกษา จาก สาขาบริหารธุรกิจ 3 รางวัล จากโครงการประชุมสัมนาเครือข่ายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันการพลศึกษา และสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ 12 
  ร่วมการประกวดโครงงานสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ครั้งที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2560 
  คว้า 2 รางวัล นักศึกษา สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคิมพิวเตอร์-พัฒนาซอฟท์แวร์ นำเสนองานด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีระดับปริญญาตรี