นักศึกษาคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี เข้ารับรางวัลชมเชย ในงานนิทรรศการแสดงและประกวดผลงานสหกิจศึกษาฯ ครั้งที่ 7

          นักศึกษาคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร เข้ารับรางวัลชมเชย ในงานนิทรรศการแสดงและประกวดผลงานสหกิจศึกษา ระดับเครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงตอนบน ครั้งที่ 7 ซึ้นจัดขึ้นที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น

          เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2558 ที่ผ่านมา วันที่ 19 มิถุนายน 2558 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่นร่วมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นเจ้าภาพจัดนิทรรศการแสดงและประกวดผลงานสหกิจศึกษา เครือข่ายสหกิจศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนครั้งที่ 7 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า ขอนแก่น การจัดนิทรรศการครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์ศักดิ์ ฉวีราช รองประธานเครือข่ายสหกิจศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดนิทรรศการ และกล่าวรายงานโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาดา รัยมธุรพงษ์ รองอธิการบดี ประจำวิทยาเขตขอนแก่น การจัดนิทรรศการและประกวดผลงานสหกิจศึกษาครั้งที่ 7 นี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและให้นิสิตนักศึกษามีเวทีในการแลกเปลี่ยน ถ่ายทอดประสบการณ์ความรู้ ที่ได้จากการออกฝึกงานในโครงการสหกิจศึกษา ที่สถานประกอบการเครือข่าย เพื่อเป็นการเสริมสร้างองค์ความรู้ใหม่ที่ได้จากการทำโครงการ เข้าประกวดผลงาน เป็นต้น

          นอกจากนี้ยัง มีการแสดงผลงานนิทรรศการของเครือข่ายสหกิจศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน การบรรยายพิเศษ จากคุณธีรศักดิ์ สงวนมานะศักดิ์ บริษัทเวสเทิร์น ดิจิตอล(ประเทศไทย)จำกัด ในหัวข้อ “ โครงงานสหกิจศึกษาที่ดีในมุมมองสถานประกอบการ” กิจกรรมการประกวดผลงานสหกิจศึกษา ฯ ครั้งที่ 7 การแสดงศิลปวัฒนธรรม ฯท้องถิ่นอีสานเพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียน กิจกรรมนันทนาการถามตอบปัญหา และเล่นเกมส์ชิงรางวัล เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการ ฯทุกท่าน นั้นได้รับความรู้และความสนุกสนาน ซึ่งได้รับความสนใจจากนักเรียน นักศึกษาและผู้มาใช้บริการเซ็นทรัลพลาซ่าขอนแก่นเป็นจำนวนมาก


          ข่าวโดย/ทัศนีย์ เรืองวงศ์วิทยา นักประชาสัมพันธ์ วข.ขอนแก่นประกาศโดย : นายรวี ภูบุญมี      ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์       หน่วยงาน : งานบริหารงานทั่วไป

 ข่าวอื่น ๆ ในหมวด  :  ผลงาน นักศึกษา/อาจารย์

  รางวัลชมเชย ในการเข้าร่วมประกวด Marketing plan contest 11 by A. P. Honda รอบประกาศผลระดับประเทศ Final Round  
  รางวัลชมเชย ในการเข้าร่วมประกวด Marketing plan contest 11 by A. P. Honda รอบประกาศผลระดับประเทศ Final Round 
  คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีขอแสดงความยินดีกะบทีมอาจารย์และนักศึกษา จาก สาขาบริหารธุรกิจ 3 รางวัล จากโครงการประชุมสัมนาเครือข่ายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันการพลศึกษา และสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ 12 
  ร่วมการประกวดโครงงานสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ครั้งที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2560 
  คว้า 2 รางวัล นักศึกษา สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคิมพิวเตอร์-พัฒนาซอฟท์แวร์ นำเสนองานด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีระดับปริญญาตรี