Avatar

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุมินทร เบ้าธรรม
คณบดีคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
เครื่องดำนาขนาดเล็ก สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล คว้ารางวัลสร้างชื่อระดับชาติ

            ระหว่างวันที่ 2-6 กุมภาพันธ์ 2559 คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีได้เข้าร่วมประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์เนื่องในวันนักประดิษฐ์ประจำปี 2559 โดยได้มีการส่งผลงานเข้าร่วมในครงการ “นักคิดสิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่” ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ โดยผลงานสิ่งประดิษฐ์จากสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล คือ “เครื่องดำนาขนาดเล็ก” ได้สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยโดย ได้รับรางวัลที่น่าชื่นชมถึง 2 รางวัลคือ
          1. รางวัล Special prizeจากสมาคมส่งเสริมการประดิษฐ์สาธารณรัฐเกาหลี (KPIA – Korea Invention Promotion Association) ที่มอบพิเศษให้กับนักประดิษฐ์ที่มีผลงานดีเด่น ในงานวันนักประดิษฐ์ประจำปี 2559
          2. รางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2 จากการประกวดสิ่งประดิษฐ์โครงการ “รางวัลนักคิด สิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่” ประจำปี พ.ศ.2559 กลุ่มเรื่องสิ่งประดิษฐ์ด้านเกษตรศาสตร์


ประกาศโดย : นายสิทธิพร จันทร์มาเมือง      ตำแหน่ง : ผู้ปฏิบัติงานบริหาร       หน่วยงาน : งานบริหารงานทั่วไป

 ข่าวอื่น ๆ ในหมวด  :  ผลงาน นักศึกษา/อาจารย์

  คว้า 2 รางวัล นักศึกษา สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคิมพิวเตอร์-พัฒนาซอฟท์แวร์ นำเสนองานด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีระดับปริญญาตรี 
  นายภูมินทร์ ประกอบแสง นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี เนื่องในโอกาสได้รับคัดเลือกให้เป็นฑูตเยาวชนวิทยาศาสตร์ 
  ทีมจำปาอีสาน ได้รับรางวัลสถิติสูงสุดอันดับที่ 4 ระดับประเทศ ประเภทรถประดิษฐ์ ระดับอุดมศึกษา 
  นักศึกษาคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี เข้ารับรางวัลชมเชย ในงานนิทรรศการแสดงและประกวดผลงานสหกิจศึกษาฯ ครั้งที่ 7  
  ขอแสดงความยินดีกับ ทีม SKC-TEAM สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คว้า 2 รางวัลยอดเยี่ยม โครงการกระทิงแดง U-Project ปี 2