ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม ง.8 ง.4.1 ง.5.1 และ แบบฟอร์มสรุปโครงการ

- แบบฟอร์ม ง.8 สำหรับการจัดทำโครงการ ปีงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2563 (ฉบับปรับปรุง 24 กันยายน 2561)
  หากแบบฟอร์มให้ใส่รหัส ให้กรอก OPT5200

  หมายเหตุ: ในกรณีที่ท่านใช้ Mocrosoft Office เวอร์ชั่นต่ำกว่า Mocrosoft Office 2010 แบบฟอร์มไม่สามารถเลือกข้อมูล ประเภทงบประมาณ ปีงบประมาณ นโยบาย ยุทธศาสตร์ คลัสเตอร์ ในแบบฟอร์มได้ ให้ผู้จัดทำโครงการพิมพ์ระบุข้อในแบบฟอร์ได้เลย


- แบบฟอร์ม ง.4.1  สำหรับเสนอของบประมาณงบลงทุน (ครุภัณฑ์)


- แบบฟอร์ม ง.5.1  
สำหรับเสนอของบประมาณงบลงทุน (สิ่งก่อสร้าง/ปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง)- แบบฟอร์มสรุปโครงการประกาศโดย : นายรวี ภูบุญมี      ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์       หน่วยงาน : งานบริหารงานทั่วไป

 ข่าวอื่น ๆ ในหมวด  :  แผน งบประมาณและประกันคุณภาพ

  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงเรียนสาธิตเตรียมวิศวกรรมและเทคโนโลยี ระยะ 4 ปี (2561-2564) 
  สรุปรายงานผลการประเมินการจัดการเรียนการสอน ภาคการศึกษาที่ 1 / 2561 
  ความรู้เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ ฉบับปี 2558-2561 [edPex] 
  เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ ฉบับปี 2558-2561 
  เอกสารประกอบการอบรมโครงการอบรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเชิงตัวเลข