บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ประกอบการจัดทำงบประมาณครุภัณฑ์งบลงทุน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2561

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสารราคากลาง
  1. บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานราคากลาง สำนักงบประมาณ ฉบับเดือนมีนาคม ๒๕๖๐  >>  ดาวน์โหลด คลิกที่นี่ ( ที่มา : http://www.mict.go.th/view/1/ราคากลาง )
  2. เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประจำปี พ.ศ. 2560 (ประกาศ ณ วันที่ 21 เมษายน 2560)  >>  ดาวน์โหลด คลิกที่นี่ ( ที่มา : http://www.bb.go.th/bbweb/?page_id=7154 )
  3. ง.4 คำชี้แจงค่าครุภัณฑ์>>  ง.5 คำชี้แจงรายการก่อสร้าง >> ง.8 แบบฟอร์มการเขียนโครงการ >> ปร.4-6   >>  ดาวน์โหลด คลิดที่นี่


ประกาศโดย : นายรวี ภูบุญมี      ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์       หน่วยงาน : งานบริหารงานทั่วไป

 ข่าวอื่น ๆ ในหมวด  :  แผน งบประมาณและประกันคุณภาพ

  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงเรียนสาธิตเตรียมวิศวกรรมและเทคโนโลยี ระยะ 4 ปี (2561-2564) 
  สรุปรายงานผลการประเมินการจัดการเรียนการสอน ภาคการศึกษาที่ 1 / 2561 
  ความรู้เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ ฉบับปี 2558-2561 [edPex] 
  เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ ฉบับปี 2558-2561 
  เอกสารประกอบการอบรมโครงการอบรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเชิงตัวเลข