Avatar

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุมินทร เบ้าธรรม
คณบดีคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
เอกสารประกอบการจัดทำแผนงานบูรณาการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (จากการประชุมมอบนโยบายงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562 วันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2560

เอกสารประกอบการจัดทำแผนงานบูรณาการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (จากการประชุมมอบนโยบายงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562 วันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2560


1. เอกสารประกอบการประชุมสัมมนา การมอบนโยบายการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลด

2. ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ เพื่อการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  ดาวน์โหลด

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ดาวน์โหลด

4. แบบฟอร์มโครงการบูรณาการ  ดาวน์โหลด

5. ตัวอย่างโครงการบูรณาการ  ดาวน์โหลด

6. ปฏิทิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ศูนย์กลาง มทร.อีสาน)ดาวน์โหลด

7. ปฏิทิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (วิทยาเขต) ดาวน์โหลด

8. ความเชื่อมโยงบูรณาการที่เกี่ยวข้อง ดาวน์โหลดประกาศโดย : นายรวี ภูบุญมี      ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์       หน่วยงาน : งานบริหารงานทั่วไป

 ข่าวอื่น ๆ ในหมวด  :  แผน งบประมาณและประกันคุณภาพ

  ประชาพิจารณ์ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ระยะ 4 ปี (2561-2564) ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1   
  แบบกรอกข้อมูลเพื่อเผยแพร่ในเว็บไซต์หน่วยงาน 
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม ง.8 ง.4.1 ง.5.1 และแบบฟอร์มสรุปโครงการ 
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ระยะ 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) 
  คู่มือตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ระยะ 5 ปี (2560-2564) ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1