Avatar

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุมินทร เบ้าธรรม
คณบดีคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
เอกสารประกอบการจัดทำแผนงานบูรณาการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (จากการประชุมมอบนโยบายงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562 วันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2560

เอกสารประกอบการจัดทำแผนงานบูรณาการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (จากการประชุมมอบนโยบายงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562 วันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2560


1. เอกสารประกอบการประชุมสัมมนา การมอบนโยบายการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลด

2. ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ เพื่อการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  ดาวน์โหลด

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ดาวน์โหลด

4. แบบฟอร์มโครงการบูรณาการ  ดาวน์โหลด

5. ตัวอย่างโครงการบูรณาการ  ดาวน์โหลด

6. ปฏิทิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ศูนย์กลาง มทร.อีสาน)ดาวน์โหลด

7. ปฏิทิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (วิทยาเขต) ดาวน์โหลด

8. ความเชื่อมโยงบูรณาการที่เกี่ยวข้อง ดาวน์โหลดประกาศโดย : นายรวี ภูบุญมี      ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์       หน่วยงาน : งานบริหารงานทั่วไป

 ข่าวอื่น ๆ ในหมวด  :  แผนหน่วยงานและงบประมาณ

  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม ง.8 ง.4.1 ง.5.1 และแบบฟอร์มสรุปโครงการ   
  บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ประกอบการจัดทำงบประมาณครุภัณฑ์งบลงทุน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2561