Avatar

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุมินทร เบ้าธรรม
คณบดีคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ระยะ 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1ประกาศโดย : นางเยาวภา ราชคำ      ตำแหน่ง : ผู้ดูแลระบบ       หน่วยงาน : งานบริหารงานทั่วไป

 ข่าวอื่น ๆ ในหมวด  :  แผน งบประมาณและประกันคุณภาพ

  ประชาพิจารณ์ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ระยะ 4 ปี (2561-2564) ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1   
  แบบกรอกข้อมูลเพื่อเผยแพร่ในเว็บไซต์หน่วยงาน 
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม ง.8 ง.4.1 ง.5.1 และแบบฟอร์มสรุปโครงการ 
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ระยะ 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) 
  คู่มือตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ระยะ 5 ปี (2560-2564) ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1