แบบกรอกข้อมูลเพื่อเผยแพร่ในเว็บไซต์หน่วยงาน


ดาวน์โหลด แบบกรอกข้อมูล ที่นี่ ==> บุคลากรอ้างอิงตามโครงสร้างและรหัสหน่วยงานภายใน
ดาวน์โหลด แบบกรอกข้อมูล ที่นี่ ==> ประวัติบุคลากรเพื่อเผยแพร่ในเว็บไซต์หน่วยงาน
ดาวน์โหลด แบบกรอกข้อมูล ที่นี่ ==> ข้อมูล ประวัติ/ พันธกิจ สาขา


ประกาศโดย : นายรวี ภูบุญมี      ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์       หน่วยงาน : งานบริหารงานทั่วไป

 ข่าวอื่น ๆ ในหมวด  :  แผน งบประมาณและประกันคุณภาพ

  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงเรียนสาธิตเตรียมวิศวกรรมและเทคโนโลยี ระยะ 4 ปี (2561-2564) 
  สรุปรายงานผลการประเมินการจัดการเรียนการสอน ภาคการศึกษาที่ 1 / 2561 
  ความรู้เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ ฉบับปี 2558-2561 [edPex] 
  เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ ฉบับปี 2558-2561 
  เอกสารประกอบการอบรมโครงการอบรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเชิงตัวเลข