Avatar

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุมินทร เบ้าธรรม
คณบดีคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
เอกสารประกอบการอบรมโครงการอบรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเชิงตัวเลข

Workshop

Slide

การใช้ Excel ในงานสำนักงาน

แบบฟอร์มเขียนโครงการ ง.8


เอกสารประกอบการอบรม ภาคบ่าย

Download โปรแกรมแปลผลแบบสอบถาม


สูตรคำนวณทางสถิติ

สูตร ค่าเฉลี่ย =((5*C4)+(4*D4)+(3*E4)+(2*F4)+(1* G4))/H4
สูตร S.D. =SQRT(((25* C4)+(16*D4)+(9*E4)+(4*F4)+(1*G4))/H4-(I4^2))
สูตรเกณฑ์การประเมิน =IF(I4>=4.51,"มากที่สุด",IF(I4>=3.51,"มาก",IF(I4>=2.51,"ปานกลาง",IF(I4>=1.51,"น้อย",IF(I4>=1,"น้อยที่สุด")))))
เกณฑ์การแปรผล
ค่าเฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถึง ระดับความพึงพอใจในระดับ  มากที่สุด 
ค่าเฉลี่ย 3.51 – 4.50 หมายถึง ระดับความพึงพอใจในระดับ  มาก
ค่าเฉลี่ย 2.51 – 3.50 หมายถึง ระดับความพึงพอใจในระดับ  ปานกลาง  
ค่าเฉลี่ย 1.51 – 2.50 หมายถึง ระดับความพึงพอใจในระดับ  น้อย 
ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.50 หมายถึง ระดับความพึงพอใจในระดับ  น้อยที่สุด


เว็บไซต์สำหรับสร้าง QR Code  ได้ที่ => 


ประกาศโดย : นายรวี ภูบุญมี      ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์       หน่วยงาน : งานบริหารงานทั่วไป

 ข่าวอื่น ๆ ในหมวด  :  แผน งบประมาณและประกันคุณภาพ

  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม ง.8 ง.4.1 ง.5.1 และ แบบฟอร์มสรุปโครงการ 
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ระยะ 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 
  คู่มือตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ระยะ 5 ปี (2560-2564) ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 
  แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ระยะ 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 
  แผนกลยุทธ์ทางการเงิน ระยะ 4 ปี (2561-2564) คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี