Avatar

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุมินทร เบ้าธรรม
คณบดีคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการสร้างเครือข่ายประกันคุณภาพระหว่างสถาบันการศึกษา 3 แห่งประกาศโดย : นายรวี ภูบุญมี      ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์       หน่วยงาน : งานบริหารงานทั่วไป

 ข่าวอื่น ๆ ในหมวด  :  ความร่วมมือ MOU/MOA

  พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงทางวิชาการ MOA (Memorandum of Agreement)