พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงทางวิชาการ MOA (Memorandum of Agreement)

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงทางวิชาการ MOA (Memorandum of Agreement) ระหว่างคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร และคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุกิจ มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว วันที่ 9 กันยายน 2559 ณ ห้องประชุมค้ำคูณ 2 อาคารวิจัยและพัฒนาชั้น 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร ในการนี้คณะผู้บริหารและคณจารย์นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ณรงค์ ผลวงษ์ รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตสกลนคร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมินทร เบ้าธรรม คณบดีคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โฆษิต ศรีภูธร คณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติ ร่วมให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจากคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว


ประกาศโดย : นายสิทธิพร จันทร์มาเมือง      ตำแหน่ง : ผู้ปฏิบัติงานบริหาร       หน่วยงาน : งานบริหารงานทั่วไป

 ข่าวอื่น ๆ ในหมวด  :  ความร่วมมือ MOU/MOA

  โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับสถาบันการศึกษาภายในประเทศ 
  พิธีจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร กับ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน 
  พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงทางการศึกษา ระหว่าง คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี และ The University of Danang 
  บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการสร้างเครือข่ายประกันคุณภาพระหว่างสถาบันการศึกษา 3 แห่ง