พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงทางการศึกษา ระหว่าง คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี และ The University of Danang

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2560 คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี นำโดย อาจารย์จรัญ มงคลวัย รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย ร่วม “พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงทางการศึกษา ระหว่าง คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี และ The University of Danang” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ เป็นการสร้างโอกาศทางการศึกษาและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ให้กับบุคลากรและนักศึกษา ระหว่างคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีและมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ 


ประกาศโดย : นายสิทธิพร จันทร์มาเมือง      ตำแหน่ง : ผู้ปฏิบัติงานบริหาร       หน่วยงาน : งานบริหารงานทั่วไป

 ข่าวอื่น ๆ ในหมวด  :  ความร่วมมือ MOU/MOA

  โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับสถาบันการศึกษาภายในประเทศ 
  พิธีจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร กับ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน 
  พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงทางวิชาการ MOA (Memorandum of Agreement)  
  บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการสร้างเครือข่ายประกันคุณภาพระหว่างสถาบันการศึกษา 3 แห่ง