พิธีจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร กับ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2560 คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ร่วมพิธีจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร กับ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน ณ ห้องประชุมอินทนิล โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างกรอบแนวทางความร่วมมือ และสนับสนุนการผลิตบัณฑิตในระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาอุตสาหกรรมวัสดุและอุปกรณ์ฟิสิกส์การแพทย์ ในการนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โฆษิต ศรีภูธร รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตสกลนคร พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและคณาจารย์จากคณธอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีและคณะทรัพยากรธรรมชาติ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีลงนามความร่วมมือในครั้งนี้ด้วย


ประกาศโดย : นายสิทธิพร จันทร์มาเมือง      ตำแหน่ง : ผู้ปฏิบัติงานบริหาร       หน่วยงาน : งานบริหารงานทั่วไป

 ข่าวอื่น ๆ ในหมวด  :  ความร่วมมือ MOU/MOA

  โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับสถาบันการศึกษาภายในประเทศ 
  พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงทางการศึกษา ระหว่าง คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี และ The University of Danang 
  พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงทางวิชาการ MOA (Memorandum of Agreement)  
  บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการสร้างเครือข่ายประกันคุณภาพระหว่างสถาบันการศึกษา 3 แห่ง