Avatar

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุมินทร เบ้าธรรม
คณบดีคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
ประชาสัมพันธ์เปิดรับข้อเสนองานวิจัยในโครงการศึกษาวิจัยพระปกเกล้าศึกษา


สถาบันพระปกเกล้า ขอเชิญชวนนักวิชาการ อาจารย์มหาวิทยาลัย และผู้ที่สนใจ ส่งข้อเสนอโครงการศึกษาวิจัยฯ ดังกล่าวได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2560 และจะประกาศผลผู้เสนอโครงการวิจัยที่ได้รับการอนุมัติภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://kpi.ac.th/kpi-research-vii-2560.html


ประกาศโดย : นายรวี ภูบุญมี      ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์       หน่วยงาน : งานบริหารงานทั่วไป

 ข่าวอื่น ๆ ในหมวด  :  ข่าวบริการวิชาการ/วิจัย

  ประกาศรับข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการวิจัยร่วมภายใต้ความร่วมมือด้านอุดมศึกษาและการวิจัยระหว่างไทย-ฝรั่งเศษ ประจำปี 2561-2562 
  ขอเชิญเข้าร่วมและนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมสัมมนาทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ครั้งที่ 10 
  ขอเชิญส่งบทความวิจัย เพื่อนำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่อง คุณภาพของการบริหารจัดการและนวัตกรรมครั้งที่ 2 (THE SECOND NATIONAL CONFERENCE ON QUALITY MANAGEMENT AND TECHNOLOGY INNOVATION) 
  ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ THE TNI ACADEMIC CONFERENCE 2017 ครั้งที่ 4 
  ขอความอนุเคราะห์สรุปผลการดำเนินโครงการบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙