กรมสรรพากร (The Revenue Department) เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับราชการจำนวน 151 อัตรา วุฒิ ปริญญาตรี สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต


ตำแหน่งงานที่กรมสรรพากรเปิดรับสมัคร

  • นักตรวจสอบภาษีปฏิบัติการ

-วุฒิ : ปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี บริหารธุรกิจ ทางการบัญชี
-ตำแหน่งว่าง : จำนวน 130 อัตรา

  • นักวิชาการสรรพากรปฏิบัติการ

-วุฒิ : ปริญญาตรี สาขาวิชานิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ บริหารรัฐกิจ/รัฐประศาสนศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ การบัญชี บริหารธุรกิจ
-ตำแหน่งว่าง : จำนวน 250 อัตรา

  • นิติกรปฏิบัติการ

-วุฒิ : ปริญญาตรี สาขาวิชานิติศาสตร์
-ตำแหน่งว่าง : จำนวน 70 อัตรา

  • นักวิชาการภาษีปฏิบัติการ

-วุฒิ : ปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ
-ตำแหน่งว่าง : จำนวน 50 อัตรา

  • นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

-วุฒิ : ปริญญาตรี ทุกสาขา
-ตำแหน่งว่าง : จำนวน 10 อัตรา

  • นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

-วุฒิ : ปริญญาตรี สาขาทางคอมพิวเตอร์
-ตำแหน่งว่าง : จำนวน 5 อัตรา

  • ทุกตำแหน่งต้องเป็นผู้สอบผ่าน ภาค ก.ของ ก.พ.


คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัครสอบ

การรับสมัคร

  • สมัครทางอินเทอร์เน็ตได้ที่ https://tax.job.thai.com/ ตั้งแต่วันที่ 5-30 พฤษภาคม 2560 ตลอด24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ


ประกาศโดย : นายรวี ภูบุญมี      ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์       หน่วยงาน : งานบริหารงานทั่วไป

 ข่าวอื่น ๆ ในหมวด  :  ข่าวบริการศิย์เก่า

  เปิดสอบท้องถิ่น ประจำปี 2560 แล้ว!!! จำนวน 21,605 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 10 สิงหาคม - 1 กันยายน 2560