Avatar

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุมินทร เบ้าธรรม
คณบดีคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี




คณะผู้บริหารพบสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

          เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2558 คณะผู้บริหารได้มีกิจกรรมพบสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประชุมสัญจร ให้ผู้บริหารได้ทบทวนนโยบายและรับทราบผลการดำเนินงานของสาขาวิชา รวมถึงพิจารณาอุปสรรคในการดำเนินงาน เพื่อหาแนวทางและมาตรการในการแก้ไขปรับปรุงการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และยังเป็นการส่งเสริมสัมพันธภาพระหว่างผู้บริหารคณะฯ และคณาจารย์ในสาขาวิชาอีกด้วย


ประกาศโดย : นายรวี ภูบุญมี      ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์       หน่วยงาน : งานบริหารงานทั่วไป

 ข่าวอื่น ๆ ในหมวด  :  ข่าวกิจกรรม/โครงการ

  แบบสำรวจโครงการพัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ Thailand 4.0 
  โครงการสัมนาเชิงปฏิบัติการ การเตรียมความพร้อมในการปรับปรุงหลักสูตรในรูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบ CDIO 
  โครงการสัมนาและจัดแสดงนิทรรศการผลงานด้านสหกิจศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 
  รับการตรวจสอบความพร้อมและความเหมาะสมในการจัดตั้งศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ  
  คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มอบเงินรายได้ส่วนหนึ่งจากโครงการ FIT ช่วนปั่นละเบ๋อ ครั้งที่ 3