Avatar

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุมินทร เบ้าธรรม
คณบดีคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
คณะผู้บริหารพบสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

          เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2558 คณะผู้บริหารได้มีกิจกรรมพบสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประชุมสัญจร ให้ผู้บริหารได้ทบทวนนโยบายและรับทราบผลการดำเนินงานของสาขาวิชา รวมถึงพิจารณาอุปสรรคในการดำเนินงาน เพื่อหาแนวทางและมาตรการในการแก้ไขปรับปรุงการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และยังเป็นการส่งเสริมสัมพันธภาพระหว่างผู้บริหารคณะฯ และคณาจารย์ในสาขาวิชาอีกด้วย


ประกาศโดย : นายรวี ภูบุญมี      ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์       หน่วยงาน : งานบริหารงานทั่วไป

 ข่าวอื่น ๆ ในหมวด  :  ข่าวกิจกรรม/โครงการ

  โครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ  
  โครงการอบรมสัมนาการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีประจำปีงบประมาณ 2560 
  โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวบูรณาการร่วมกับจังหวัดสกลนครเพื่อก้าวสู่จังหวัดต้องห้าม (พลาด) 
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร จัดพิธีไหว้ครู ประจำปี2560 
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560