Avatar

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุมินทร เบ้าธรรม
คณบดีคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
คณะผู้บริหารพบสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

          เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2558 คณะผู้บริหารได้มีกิจกรรมพบสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประชุมสัญจร ให้ผู้บริหารได้ทบทวนนโยบายและรับทราบผลการดำเนินงานของสาขาวิชา รวมถึงพิจารณาอุปสรรคในการดำเนินงาน เพื่อหาแนวทางและมาตรการในการแก้ไขปรับปรุงการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และยังเป็นการส่งเสริมสัมพันธภาพระหว่างผู้บริหารคณะฯ และคณาจารย์ในสาขาวิชาอีกด้วย


ประกาศโดย : นายรวี ภูบุญมี      ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์       หน่วยงาน : งานบริหารงานทั่วไป

 ข่าวอื่น ๆ ในหมวด  :  ข่าวกิจกรรม/โครงการ

  โครงการพัฒนาหลักสูตรและการขอรับรองหลักสูตร:กิจกรรมการประเมินเพื่อการรับรองปริญญาทางการศึกษา ระดับปริญญาตรีหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2558) 
  โครงการ MG สืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นอีสานบ้านเฮาครั้งที่ 5 
  กิจกรรมทำบุญคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ประจำปี 2560 
  โครงการประกวดดาว-เดือน คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2560 
  ต้อนรับผู้แทนจาก Korea International Cooperation Agency (KOICA)