Avatar

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุมินทร เบ้าธรรม
คณบดีคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
MG สืบสานวัฒนธรรม ท้องถิ่นอีสานบ้านเฮา

             เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2558 โปรแกรมวิชาการจัดการ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ได้จัดโครงการ “MG สืบสานวัฒนธรรม ท้องถิ่นอีสานบ้านเฮา”  ณ อาคารกิจการนักศึกษา โดยในงานมีการแสดงวัฒนธรรม ตำนานพระเวสสันดรชาดก และการแสดงฮีต 12 คอง 14 จากนักศึกษาโปรแกรมวิชาการจัดการ และมินิคอนเสิร์ตจากศิลปิน “ก้อง ห้วยไร่”ร่วมสร้างสีสันภายในงานอีกด้วย ซึ่งรายได้จาการจัดกิจกรรมดังกล่าวจะนำไปกัดกิจกรรม “จุดประกายฝัน ปันรักให้น้อง”เพื่อเตรียมความพร้องสู่รั่วราชมงคลสกลนคร ณ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส และ วิทยาลัยการอาชีพบ้านม่วง ในโอกาศต่อไป


ประกาศโดย : นายสิทธิพร จันทร์มาเมือง      ตำแหน่ง : ผู้ปฏิบัติงานบริหาร       หน่วยงาน : งานบริหารงานทั่วไป

 ข่าวอื่น ๆ ในหมวด  :  ข่าวกิจกรรม/โครงการ

  โครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ  
  โครงการอบรมสัมนาการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีประจำปีงบประมาณ 2560 
  โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวบูรณาการร่วมกับจังหวัดสกลนครเพื่อก้าวสู่จังหวัดต้องห้าม (พลาด) 
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร จัดพิธีไหว้ครู ประจำปี2560 
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560