Avatar

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุมินทร เบ้าธรรม
คณบดีคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
MG สืบสานวัฒนธรรม ท้องถิ่นอีสานบ้านเฮา

             เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2558 โปรแกรมวิชาการจัดการ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ได้จัดโครงการ “MG สืบสานวัฒนธรรม ท้องถิ่นอีสานบ้านเฮา”  ณ อาคารกิจการนักศึกษา โดยในงานมีการแสดงวัฒนธรรม ตำนานพระเวสสันดรชาดก และการแสดงฮีต 12 คอง 14 จากนักศึกษาโปรแกรมวิชาการจัดการ และมินิคอนเสิร์ตจากศิลปิน “ก้อง ห้วยไร่”ร่วมสร้างสีสันภายในงานอีกด้วย ซึ่งรายได้จาการจัดกิจกรรมดังกล่าวจะนำไปกัดกิจกรรม “จุดประกายฝัน ปันรักให้น้อง”เพื่อเตรียมความพร้องสู่รั่วราชมงคลสกลนคร ณ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส และ วิทยาลัยการอาชีพบ้านม่วง ในโอกาศต่อไป


ประกาศโดย : นายสิทธิพร จันทร์มาเมือง      ตำแหน่ง : ผู้ปฏิบัติงานบริหาร       หน่วยงาน : งานบริหารงานทั่วไป

 ข่าวอื่น ๆ ในหมวด  :  ข่าวกิจกรรม/โครงการ

  โครงการอบรมการใช้งาน QR Code Application บอกเล่าเรื่องราวผ้าครามพร้อมเส้นทางการท่องเที่ยวสายครามและเส้นทางท่องเที่ยว 3 ธรรมเชื่อมโยงกับบริการสาธารณะ 
  โครงการสัมนาเชิงปฏิบัติการ การเตรียมความพร้อมในการปรับปรุงหลักสูตรในรูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบ CDIO 
  แบบสำรวจโครงการพัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ Thailand 4.0 
  โครงการสัมนาเชิงปฏิบัติการ การเตรียมความพร้อมในการปรับปรุงหลักสูตรในรูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบ CDIO 
  โครงการสัมนาและจัดแสดงนิทรรศการผลงานด้านสหกิจศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560