โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษแก่คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษาและบุคคลทั่วไป ร่วมกับศูนย์ศึกษานานาชาติ มทร.อีสาน

          มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  มีนโยบายดำเนินการการจัดการเรียนการสอน  เพื่อให้เป็นตามวิสัยทัศของมหาวิทยาลัยที่ว่า “มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  เป็นมหาวิทยาลัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีคุณภาพชั้นนำ   ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ที่มุ่งเน้นการผลิตนักปฏิบัติด้านวิชาชีพ เพื่อพัฒนาชุมชนและสังคม”  นอกเหนือจากกิจกรรมการเรียนการสอนแล้ว  มหาวิทยาลัยได้มีนโยบายในการพัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็น International University ควบคู่ไปกับการเป็น SMART University มาโดยตลอด ถึงกระนั้นมหาวิทยาลัยเองก็ยังขาดแคลนบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในด้านภาษา

          เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย  คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  จึงจัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษระยะสั้นขึ้น  เพื่อพัฒนาศักยภาพทางด้านภาษาอังกฤษให้แก่  คณาจารย์  เจ้าหน้าที่ นักศึกษาของมหาวิทยาลัย ตลอดจนบริการวิชาการแก่ชุมชนและบุคคลภายนอก  ซึ่งการอบรมครั้งนี้คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีมุ่งเน้นการถ่ายทอดเทคนิคการสอน  และการเพิ่มพูนทักษะภาษาอังกฤษ  ให้ผู้เรียนเกิดความรู้ ความเข้าใจในภาษาอังกฤษ ตลอดจนสามารถสื่อสารกับชาวต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ

          โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษแก่คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษาและบุคคลทั่วไป ร่วมกับศูนย์ศึกษานานาชาติ มทร.อีสาน รุ่นที่ 1 มีเนื้อหาการฝึกอบรมในหัวข้อ "เทคนิคการสมัครและสัมภาษณ์งานภาษาอังกฤษ" ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 6 - 7 เมษายน 2560 ณ ห้องประชุมค้ำคูณ 4 ชั้น 5 อาคารสำนักงานคณบดีคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี พิธีเปิดเริ่มขึ้นเมื่อเวลา 08.00 น. โดยได้รับเกียรติจาก รองคณบดีฝ่ายแผนและประกันคุณภาพการศึกษา รักษาราชการแทนคณบดีคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ โดยมีผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 160 คน


ประกาศโดย : นายรวี ภูบุญมี      ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์       หน่วยงาน : งานบริหารงานทั่วไป

 ข่าวอื่น ๆ ในหมวด  :  ข่าวกิจกรรม

  ผศ.ดร.สุริยา แก้วอาษา และผู้บริหารคณะ เข้าร่วมโครงการอบรมสัมนา​ หลักสูตรเกณฑ์คุณภาพการศึกษา​เพื่อการดำเนิน​การ​ที่เป็นเลิศ​ Education Criteria for Performance Excellence : EdPEx 
  FIT ชวนปั่น Rally ละเบ๋อ @ราชมงคลสกลนคร ครั้งที่ 4 
  วิพากษ์หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
  โครงการการพัฒนาศักยภาพทางการค้าโดยใช้โอกาสทางการตลาดในยุค Internet of Thing (IoT) 
  โครงการอบรมการใช้งาน QR Code Application บอกเล่าเรื่องราวผ้าครามพร้อมเส้นทางการท่องเที่ยวสายครามและเส้นทางท่องเที่ยว 3 ธรรมเชื่อมโยงกับบริการสาธารณะ