Avatar

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุมินทร เบ้าธรรม
คณบดีคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร จัดพิธีไหว้ครู ประจำปี2560

วันที่ 20 กรกฎาคม 2560 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร จัดพิธีไหว้ครู ประจำปี2560 นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ อัมพร ภูศรีฐาน ผู้ช่วยอธิการบดีประจำวิทยาเขตสกลนคร พร้อมด้วยคณาจารย์จากทุกสาขาวิชา เพื่อให้นักศึกษาได้แสดงความกตัญญูกตเวทีต่ออาจารย์ผู้มีพระคุณในการอบรมสั่งสอนและประสิทธิ์ประสาทวิทยาการความรู้แก่ศิษย์ ในพิธีประกอบด้วย การกล่าวบูชาพระรัตนตรัย กล่าวคำไหว้ครู กล่าวบทกลอนสรรเสริญพระคุณครู การไหว้ครูด้วยพานดอกไม้ ธูปเทียน การเจิมหนังสือเพื่อความเป็นศิริมงคล การขับร้องเพลงพระคุณที่สามเพื่อระลึกถึงครูบาอาจารย์ และกล่าวปฏิญาณตน ณ อาคารกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร


ประกาศโดย : นายรวี ภูบุญมี      ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์       หน่วยงาน : งานบริหารงานทั่วไป

 ข่าวอื่น ๆ ในหมวด  :  ข่าวกิจกรรม/โครงการ

  โครงการพัฒนาหลักสูตรและการขอรับรองหลักสูตร:กิจกรรมการประเมินเพื่อการรับรองปริญญาทางการศึกษา ระดับปริญญาตรีหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2558) 
  โครงการ MG สืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นอีสานบ้านเฮาครั้งที่ 5 
  กิจกรรมทำบุญคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ประจำปี 2560 
  โครงการประกวดดาว-เดือน คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2560 
  ต้อนรับผู้แทนจาก Korea International Cooperation Agency (KOICA)