โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวบูรณาการร่วมกับจังหวัดสกลนครเพื่อก้าวสู่จังหวัดต้องห้าม (พลาด)โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวบูรณาการร่วมกับจังหวัดสกลนครเพื่อก้าวสู่จังหวัดต้องห้าม (พลาด)
ร่วมสร้าง ศาลาหลังแรกหลวงปู่ฝั้น  อาจารโร
ณ วัดป่าอุดมสมพร (พิพิธภัณฑ์พระอาจารย์ฝั้น อาจาโร) อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร


          การพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยว เป็นการพัฒนาสถานที่ท่องเที่ยวและการบริการในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว  ซึ่งเป็นนโยบายของภาคัฐในการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศในด้านของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเพราะอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเป็นตัวชี้วัดระดับเศรษฐกิจของประเทศที่สำคัญและเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยในการประชาสัมพันธ์ประเทศไทยได้เป็นอย่างดี ไม่ว่าจะเป็น โบราณสถาน โบราณวัตถุศิลปวัฒนธรรม พิธีกรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี ความเป็นอยู่ และเทศกาลต่าง ๆ ความงดงามของธรรมชาติในประเทศ

          คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ได้เล็งเห็นความสำคัญในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวบูรณาการร่วมกับจังหวัดสกลนคร บูรณะสถานที่ท่องเที่ยวทางศิลปวัฒนธรรม โดยการร่วมสร้างศาลาหลังแรกหลวงปู่ฝั้น  อาจาโร โดยการปรับปรุงภูมิทัศน์ ติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่างและระบบไฟฟ้าประดับภายใน ป้ายแนะนำชื่อและประวัติสถานที่ บูรณะที่พักสงฆ์ ตกแต่งย้อมสีเคลือบไม้เพื่อความสวยงามคงทน ส่งผลต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวร่วมกับจังหวัดสกลนคร บูรณาการสู่สถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม อย่างยั่งยืนต่อไป

          พิพิธภัณฑ์อาจารย์ฝั้น อาจาโร ตั้งอยู่ที่วัดป่าอุดมสมพร ตำบลพรรณานิคม อำเภอพรรณนานิคม  การเดินทาง ใช้ทางหลวงหมายเลข 22 (สกลนคร-อุดรธานี)  เดินทางไปอำเภอพรรณานิคม ซึ่งอยู่ห่างจากตัวเมืองสกลนครประมาณ 37กิโลเมตร  จากนั้นเลี้ยวขวาผ่านที่ทาการอำเภอพรรณานิคมไปประมาณ 2กิโลเมตร จะพบทางเข้าวัดป่าอุดมสมพร ลักษณะตัวพิพิธภัณฑ์เป็นรูปเจดีย์ฐานกลมกลีบบัวสามชั้น  ภายในมีรูปปั้นพระอาจารย์ฝั้นมีขนาดเท่ารูปจริง ในท่านั่งห้อยเท้า และถือไม้เท้าไว้ในมือ มีตู้กระจกบรรจุอัฐิ และแสดงเครื่องอัฐบริขารที่ท่านใช้เมื่อยามมีชีวิต รวมทั้งประวัติความเป็นมาตั้งแต่เกิดจนมรณภาพ พระอาจารย์ฝั้น  อาจาโร กำเนิดในสกุลสุวรรณรงค์ เมื่อวันที่ 20สิงหาคม พ.ศ. 2442ที่ตำบลบ้านม่วงไข่ อำเภอพรรณานิคม และได้บรรพชาเป็นสามเณรเมื่ออายุ 19ปี ณ วัดโพนทอง จนอายุครบ 20ปี จึงอุปสมบทในพุทธศาสนาฝ่ายมหานิกาย ต่อมาได้ถวายตัวเป็นลูกศิษย์ติดตามพระอาจารย์มั่น  ภูริทัตโต ในคืนวันที่ ๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๒๐ พระอาจารย์ฝั้น  ได้มรณภาพที่วัดป่าอุดมสมพร รวมอายุได้ ๗๘ ปี และหลังจากพระราชทานเพลิงศพท่านเมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๒๑ ที่วัดป่าอุดมสมพร ตำบลพรรณา อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร เป็นที่เรียบร้อยแล้วคณะศิษย์ทั้งฝ่ายบรรพชิตและฆราวาสได้มีการประชุมปรึกษาจะสร้างสิ่งก่อสร้างเป็นเครื่องระลึกถึงพระอาจารย์ฝั้น ผู้เป็นพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ โดยสร้างเจดีย์พิพิธภัณฑ์ตรงบริเวณที่พระราชทานเพลิงศพของท่าน การสร้างเจดีย์พิพิธภัณฑ์พระอาจารย์ฝั้น  อาจาโร ได้มีพระราชกระแสรับสั่งของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ ภายหลังจากการสรงน้ำศพพระอาจารย์ฝั้น  อาจาโรว่าในฐานะที่เราเป็นลูกศิษย์ของพระอาจารย์ ขอให้ทุกคนได้สามัคคีกัน อย่าให้เกิดความแตกแยกและขอให้ยึดมั่นในคำสอนของท่านไว้ให้มั่นคง ขอให้เก็บอัฐิของท่านพระอาจารย์ไว้แห่งเดียวกัน เครื่องอัฐบริขารของท่านอาจารย์ ถ้าสามารถเก็บรวมรักษาไว้เป็นที่เดียวกันก็จะดี

                     


ประกาศโดย : นายรวี ภูบุญมี      ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์       หน่วยงาน : งานบริหารงานทั่วไป

 ข่าวอื่น ๆ ในหมวด  :  ข่าวกิจกรรม

  ผศ.ดร.สุริยา แก้วอาษา และผู้บริหารคณะ เข้าร่วมโครงการอบรมสัมนา​ หลักสูตรเกณฑ์คุณภาพการศึกษา​เพื่อการดำเนิน​การ​ที่เป็นเลิศ​ Education Criteria for Performance Excellence : EdPEx 
  FIT ชวนปั่น Rally ละเบ๋อ @ราชมงคลสกลนคร ครั้งที่ 4 
  วิพากษ์หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
  โครงการการพัฒนาศักยภาพทางการค้าโดยใช้โอกาสทางการตลาดในยุค Internet of Thing (IoT) 
  โครงการอบรมการใช้งาน QR Code Application บอกเล่าเรื่องราวผ้าครามพร้อมเส้นทางการท่องเที่ยวสายครามและเส้นทางท่องเที่ยว 3 ธรรมเชื่อมโยงกับบริการสาธารณะ