Avatar

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุมินทร เบ้าธรรม
คณบดีคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
โครงการอบรมสัมนาการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีประจำปีงบประมาณ 2560

วันที่ 3-4 กันยายน 2560 คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี จัด “โครงการอบรมสัมนาการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีประจำปีงบประมาณ 2560” ณ มุกดาหารแกรด์     โฮเทล อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นสื่อกลางในการสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับผู้บริหารและบุคลากรภายในคณะฯ เกี่ยวกับเรื่องการบริหารความเสี่ยง รวมถึงเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง อย่างรวดเร็ว ของสภาพแวดล้อมภายนอก ที่ส่งผลต่อการดำเนินการภายใน โดยมีคณะผู้บริหารและบุคลากรเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 30 คน และโอกาศนี้ได้รับเกียรติจาก อาจารย์จรัญ มงคลวัย รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัยเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ


ประกาศโดย : นายรวี ภูบุญมี      ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์       หน่วยงาน : งานบริหารงานทั่วไป

 ข่าวอื่น ๆ ในหมวด  :  ข่าวกิจกรรม/โครงการ

  โครงการพัฒนาหลักสูตรและการขอรับรองหลักสูตร:กิจกรรมการประเมินเพื่อการรับรองปริญญาทางการศึกษา ระดับปริญญาตรีหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2558) 
  โครงการ MG สืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นอีสานบ้านเฮาครั้งที่ 5 
  กิจกรรมทำบุญคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ประจำปี 2560 
  โครงการประกวดดาว-เดือน คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2560 
  ต้อนรับผู้แทนจาก Korea International Cooperation Agency (KOICA)