Avatar

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุมินทร เบ้าธรรม
คณบดีคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
โครงการอบรมสัมนาการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีประจำปีงบประมาณ 2560

วันที่ 3-4 กันยายน 2560 คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี จัด “โครงการอบรมสัมนาการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีประจำปีงบประมาณ 2560” ณ มุกดาหารแกรด์     โฮเทล อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นสื่อกลางในการสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับผู้บริหารและบุคลากรภายในคณะฯ เกี่ยวกับเรื่องการบริหารความเสี่ยง รวมถึงเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง อย่างรวดเร็ว ของสภาพแวดล้อมภายนอก ที่ส่งผลต่อการดำเนินการภายใน โดยมีคณะผู้บริหารและบุคลากรเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 30 คน และโอกาศนี้ได้รับเกียรติจาก อาจารย์จรัญ มงคลวัย รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัยเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ


ประกาศโดย : นายรวี ภูบุญมี      ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์       หน่วยงาน : งานบริหารงานทั่วไป

 ข่าวอื่น ๆ ในหมวด  :  ข่าวกิจกรรม

  วิพากษ์หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
  โครงการอบรมการใช้งาน QR Code Application บอกเล่าเรื่องราวผ้าครามพร้อมเส้นทางการท่องเที่ยวสายครามและเส้นทางท่องเที่ยว 3 ธรรมเชื่อมโยงกับบริการสาธารณะ 
  โครงการสัมนาเชิงปฏิบัติการ การเตรียมความพร้อมในการปรับปรุงหลักสูตรในรูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบ CDIO 
  แบบสำรวจโครงการพัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ Thailand 4.0 
  โครงการสัมนาเชิงปฏิบัติการ การเตรียมความพร้อมในการปรับปรุงหลักสูตรในรูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบ CDIO