โครงการอบรมสัมนาการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีประจำปีงบประมาณ 2560

วันที่ 3-4 กันยายน 2560 คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี จัด “โครงการอบรมสัมนาการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีประจำปีงบประมาณ 2560” ณ มุกดาหารแกรด์     โฮเทล อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นสื่อกลางในการสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับผู้บริหารและบุคลากรภายในคณะฯ เกี่ยวกับเรื่องการบริหารความเสี่ยง รวมถึงเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง อย่างรวดเร็ว ของสภาพแวดล้อมภายนอก ที่ส่งผลต่อการดำเนินการภายใน โดยมีคณะผู้บริหารและบุคลากรเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 30 คน และโอกาศนี้ได้รับเกียรติจาก อาจารย์จรัญ มงคลวัย รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัยเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ


ประกาศโดย : นายรวี ภูบุญมี      ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์       หน่วยงาน : งานบริหารงานทั่วไป

 ข่าวอื่น ๆ ในหมวด  :  ข่าวกิจกรรม

  ผศ.ดร.สุริยา แก้วอาษา และผู้บริหารคณะ เข้าร่วมโครงการอบรมสัมนา​ หลักสูตรเกณฑ์คุณภาพการศึกษา​เพื่อการดำเนิน​การ​ที่เป็นเลิศ​ Education Criteria for Performance Excellence : EdPEx 
  FIT ชวนปั่น Rally ละเบ๋อ @ราชมงคลสกลนคร ครั้งที่ 4 
  วิพากษ์หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
  โครงการการพัฒนาศักยภาพทางการค้าโดยใช้โอกาสทางการตลาดในยุค Internet of Thing (IoT) 
  โครงการอบรมการใช้งาน QR Code Application บอกเล่าเรื่องราวผ้าครามพร้อมเส้นทางการท่องเที่ยวสายครามและเส้นทางท่องเที่ยว 3 ธรรมเชื่อมโยงกับบริการสาธารณะ