Avatar

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุมินทร เบ้าธรรม
คณบดีคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
ต้อนรับผู้แทนจาก Korea International Cooperation Agency (KOICA)

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2560 คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี “ต้อนรับผู้แทนจาก Korea International Cooperation Agency (KOICA)”ในการติดตามผลการดำเนินงาน ของอาจารย์อาสาสมัครชาวเกาหลี ที่มาปฏิบัติหน้าที่ ณ คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี พร้อมทังร่วมปรึกษาหารือถึงความต้องการของคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีในการรับบุคลากร มาปฏิบัติหน้าที่ในอานาคตด้วย ในการนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมินทร เบ้าธรรม คณบดีคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี พร้อมด้วยรองคณบดี 


ประกาศโดย : นายสิทธิพร จันทร์มาเมือง      ตำแหน่ง : ผู้ปฏิบัติงานบริหาร       หน่วยงาน : งานบริหารงานทั่วไป

 ข่าวอื่น ๆ ในหมวด  :  ข่าวกิจกรรม/โครงการ

  โครงการสัมนาเชิงปฏิบัติการ การเตรียมความพร้อมในการปรับปรุงหลักสูตรในรูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบ CDIO 
  โครงการสัมนาและจัดแสดงนิทรรศการผลงานด้านสหกิจศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 
  รับการตรวจสอบความพร้อมและความเหมาะสมในการจัดตั้งศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ  
  คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มอบเงินรายได้ส่วนหนึ่งจากโครงการ FIT ช่วนปั่นละเบ๋อ ครั้งที่ 3 
  FIT ชวนปั่น Rally ละเบ๋อ @ราชมงคลสกลนคร ครั้งที่ 3