ต้อนรับผู้แทนจาก Korea International Cooperation Agency (KOICA)

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2560 คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี “ต้อนรับผู้แทนจาก Korea International Cooperation Agency (KOICA)”ในการติดตามผลการดำเนินงาน ของอาจารย์อาสาสมัครชาวเกาหลี ที่มาปฏิบัติหน้าที่ ณ คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี พร้อมทังร่วมปรึกษาหารือถึงความต้องการของคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีในการรับบุคลากร มาปฏิบัติหน้าที่ในอานาคตด้วย ในการนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมินทร เบ้าธรรม คณบดีคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี พร้อมด้วยรองคณบดี 


ประกาศโดย : นายสิทธิพร จันทร์มาเมือง      ตำแหน่ง : ผู้ปฏิบัติงานบริหาร       หน่วยงาน : งานบริหารงานทั่วไป

 ข่าวอื่น ๆ ในหมวด  :  ข่าวกิจกรรม

  ผศ.ดร.สุริยา แก้วอาษา และผู้บริหารคณะ เข้าร่วมโครงการอบรมสัมนา​ หลักสูตรเกณฑ์คุณภาพการศึกษา​เพื่อการดำเนิน​การ​ที่เป็นเลิศ​ Education Criteria for Performance Excellence : EdPEx 
  FIT ชวนปั่น Rally ละเบ๋อ @ราชมงคลสกลนคร ครั้งที่ 4 
  วิพากษ์หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
  โครงการการพัฒนาศักยภาพทางการค้าโดยใช้โอกาสทางการตลาดในยุค Internet of Thing (IoT) 
  โครงการอบรมการใช้งาน QR Code Application บอกเล่าเรื่องราวผ้าครามพร้อมเส้นทางการท่องเที่ยวสายครามและเส้นทางท่องเที่ยว 3 ธรรมเชื่อมโยงกับบริการสาธารณะ