Avatar

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุมินทร เบ้าธรรม
คณบดีคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
ต้อนรับผู้แทนจาก Korea International Cooperation Agency (KOICA)

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2560 คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี “ต้อนรับผู้แทนจาก Korea International Cooperation Agency (KOICA)”ในการติดตามผลการดำเนินงาน ของอาจารย์อาสาสมัครชาวเกาหลี ที่มาปฏิบัติหน้าที่ ณ คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี พร้อมทังร่วมปรึกษาหารือถึงความต้องการของคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีในการรับบุคลากร มาปฏิบัติหน้าที่ในอานาคตด้วย ในการนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมินทร เบ้าธรรม คณบดีคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี พร้อมด้วยรองคณบดี 


ประกาศโดย : นายสิทธิพร จันทร์มาเมือง      ตำแหน่ง : ผู้ปฏิบัติงานบริหาร       หน่วยงาน : งานบริหารงานทั่วไป

 ข่าวอื่น ๆ ในหมวด  :  ข่าวกิจกรรม/โครงการ

  โครงการพัฒนาหลักสูตรและการขอรับรองหลักสูตร:กิจกรรมการประเมินเพื่อการรับรองปริญญาทางการศึกษา ระดับปริญญาตรีหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2558) 
  โครงการ MG สืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นอีสานบ้านเฮาครั้งที่ 5 
  กิจกรรมทำบุญคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ประจำปี 2560 
  โครงการประกวดดาว-เดือน คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2560 
  โครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ