Avatar

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุมินทร เบ้าธรรม
คณบดีคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
โครงการประกวดดาว-เดือน คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2560

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2560 เวลา  สโมสรนักศึกษาคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ได้จัด "โครงการประกวดดาว เดือน คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2560" ณ ห้องประชุมราชมงคล อาคารเรียนรวม เพื่อเป็นการคัดเลือกตัวแทนนักศึกษาคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ร่วมประกวด ดาว-เดือน มหาวิทยาลัยเทคโนดลยีราชมงคลอีสาน ในการนี้ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ พ.ต. ธเนศวร์อุดม จูมพลหล้า รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมทั้งมองของที่ระรึกให้คณะกรรมการและผู้สนับสนุนกิจกรรม ซึ่งผลการประกวดมีดังนี้ 

ดาว คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  นางสาวรังสิยา    คำคูณ             สาขาวิศวกรรมโยธา
รองอันดับ 1 นางสาวผกามาศ  สิมลี               สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ
รองอันดับ 2 นางสาวขวัญจิตร นุจันทร์            สาขาบริหารธุรกิจ
รางวัลชมเชย นางสาวมาริษา    ทำนาสุข        สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า

เดือน คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  นายวสันต์   ฝ่ายชาวนา        สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ
รองอันดับ 1 นายธรรมศักดิ์       ชื่นตา                      สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
รองอันดับ 2 นายณัฐชนน          สอนนุชาติ              สาขาบริหารธุรกิจ
รองอันดับ 3 นายอชิร                สุวรรณชัยรบ           สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า

รางวัลขวัญใจราชมงคล นายจิรายุส ศิริพันธ์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา


ประกาศโดย : นายสิทธิพร จันทร์มาเมือง      ตำแหน่ง : ผู้ปฏิบัติงานบริหาร       หน่วยงาน : งานบริหารงานทั่วไป

 ข่าวอื่น ๆ ในหมวด  :  ข่าวกิจกรรม/โครงการ

  โครงการพัฒนาหลักสูตรและการขอรับรองหลักสูตร:กิจกรรมการประเมินเพื่อการรับรองปริญญาทางการศึกษา ระดับปริญญาตรีหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2558) 
  โครงการ MG สืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นอีสานบ้านเฮาครั้งที่ 5 
  กิจกรรมทำบุญคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ประจำปี 2560 
  ต้อนรับผู้แทนจาก Korea International Cooperation Agency (KOICA) 
  โครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ