Avatar

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุมินทร เบ้าธรรม
คณบดีคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
กิจกรรมทำบุญคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ประจำปี 2560

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 คณธอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี จัดกิจกรรมทำบุญคณะฯ ประจำปี 2560 ณ ลานหน้าสำนักงานคณบดี คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ เป็นการอนุรักษ์ศิลปวัฒนาธรรมอันดีงามและสร้างขวัญกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่และนักศึกษา ในการนี้ ดร.สรจักร เกษมสุวรรณ อุปนายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี และ ผศ.ดร.โฆษิต ศรีภูธร รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตสกลนคร ผศ.ณรงค์ ผลวงษ์ รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตสุรินทร์ ผศ.ดร.สุมินทร เบ้าธรรม คณบดีคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี พร้อมด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิประจำวิทยาเขตสกลนคร รองคณบดี หัวหน้าสาขา คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา ร่วมกิจกรรมดังกล่าวในครั้งนี้ด้วย


ประกาศโดย : นายสิทธิพร จันทร์มาเมือง      ตำแหน่ง : ผู้ปฏิบัติงานบริหาร       หน่วยงาน : งานบริหารงานทั่วไป

 ข่าวอื่น ๆ ในหมวด  :  ข่าวกิจกรรม/โครงการ

  โครงการพัฒนาหลักสูตรและการขอรับรองหลักสูตร:กิจกรรมการประเมินเพื่อการรับรองปริญญาทางการศึกษา ระดับปริญญาตรีหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2558) 
  โครงการ MG สืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นอีสานบ้านเฮาครั้งที่ 5 
  โครงการประกวดดาว-เดือน คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2560 
  ต้อนรับผู้แทนจาก Korea International Cooperation Agency (KOICA) 
  โครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ