Avatar

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุมินทร เบ้าธรรม
คณบดีคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
โครงการ MG สืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นอีสานบ้านเฮาครั้งที่ 5

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 สาขาบริหารธุรกิจ ได้จัดโครงการ “MG สืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นอีสานบ้านเฮาครั้งที่ 5” ณ ห้องประชุมราชมงคล อาคารเรียนรวม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้ทราบถึงความสำคัญของประเพณี วัฒนธรรม ซึงรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายจากโครงการดังกล่าวนี้จะนำไปจัดกิจกรรมจุดประกายฝัน ปันรักให้น้อง เพื่อเตรียมความพร้อมสู่รั้วราชมงคล ในการนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โฆษิต ศรีภูธร ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ


ประกาศโดย : นายสิทธิพร จันทร์มาเมือง      ตำแหน่ง : ผู้ปฏิบัติงานบริหาร       หน่วยงาน : งานบริหารงานทั่วไป

 ข่าวอื่น ๆ ในหมวด  :  ข่าวกิจกรรม

  วิพากษ์หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
  โครงการอบรมการใช้งาน QR Code Application บอกเล่าเรื่องราวผ้าครามพร้อมเส้นทางการท่องเที่ยวสายครามและเส้นทางท่องเที่ยว 3 ธรรมเชื่อมโยงกับบริการสาธารณะ 
  โครงการสัมนาเชิงปฏิบัติการ การเตรียมความพร้อมในการปรับปรุงหลักสูตรในรูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบ CDIO 
  แบบสำรวจโครงการพัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ Thailand 4.0 
  โครงการสัมนาเชิงปฏิบัติการ การเตรียมความพร้อมในการปรับปรุงหลักสูตรในรูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบ CDIO