Avatar

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุมินทร เบ้าธรรม
คณบดีคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
รับการตรวจสอบความพร้อมและความเหมาะสมในการจัดตั้งศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ

วันที่ 6 มีนาคม 2561 คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี รับการตรวจสอบความพร้อมและความเหมาะสมในการจัดตั้งศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ณ ห้องประชุมค้ำคูณ 2 อาคารวิจัยและพัฒนา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการตรวจสอบความพร้อม ความเหมาะสมของอาคาร สถานที่ เครื่องมือและอุปกรณ์ ที่ใช้ในการทดสอบ ให้ตรงตามมาตรฐานของสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแห่งชาติ โดยในครั้งนี้ มีการดำเนินการตรวจสอบทั้งสิ้น 4 สาขา คือ สาขาพัฒนาการใช้คอมพิวเตอร์ (ประมวลคำ) สาขาช่างเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือ สาขาช่างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ และสาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ในการนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมินทร เบ้าธรรม คณบดีคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี พร้อมด้วยรองคณบดี หัวหน้าสาขาและคณาจารย์ ร่วมให้การต้อนรับคณะกรรมการในครั้งนี้ด้วย


ประกาศโดย : นายสิทธิพร จันทร์มาเมือง      ตำแหน่ง : ผู้ปฏิบัติงานบริหาร       หน่วยงาน : งานบริหารงานทั่วไป

 ข่าวอื่น ๆ ในหมวด  :  ข่าวกิจกรรม

  วิพากษ์หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
  โครงการอบรมการใช้งาน QR Code Application บอกเล่าเรื่องราวผ้าครามพร้อมเส้นทางการท่องเที่ยวสายครามและเส้นทางท่องเที่ยว 3 ธรรมเชื่อมโยงกับบริการสาธารณะ 
  โครงการสัมนาเชิงปฏิบัติการ การเตรียมความพร้อมในการปรับปรุงหลักสูตรในรูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบ CDIO 
  แบบสำรวจโครงการพัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ Thailand 4.0 
  โครงการสัมนาเชิงปฏิบัติการ การเตรียมความพร้อมในการปรับปรุงหลักสูตรในรูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบ CDIO