โครงการสัมนาเชิงปฏิบัติการ การเตรียมความพร้อมในการปรับปรุงหลักสูตรในรูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบ CDIO

วันที่ 28 -30 มีนาคม 2561 คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ร่วมกับคณะทรัพยากรธรรมชาติ จัด “โครงการสัมนาเชิงปฏิบัติการ การเตรียมความพร้อมในการปรับปรุงหลักสูตรในรูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบ CDIO”ณ ห้องประชุมราชมงคล อาคารเรียนรวม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมในการปรับปรุงหลักสูตร ตลอดจนส่งเสริมความเข้าใจในการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรโดยนำหลักการจัดการเรียนการสอนแบบ CDIOมาเป็นหลักในการวิเคราะห์และปรับปรุงหลักสูตร ในการนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุมินทร เบ้าธรรม คณบดีคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพร้อมทั้งมอบของที่ระลึกให้กับคณะวิทยากร ซึ่งโครงการดังกล่าวนี้ มีคณาจารย์จากทั้งคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี และคณะทรัพยากรธรรมชาติ เข้าร่วมโครงการกว่า 140 คน


ประกาศโดย : นายสิทธิพร จันทร์มาเมือง      ตำแหน่ง : ผู้ปฏิบัติงานบริหาร       หน่วยงาน : งานบริหารงานทั่วไป

 ข่าวอื่น ๆ ในหมวด  :  ข่าวกิจกรรม

  ผศ.ดร.สุริยา แก้วอาษา และผู้บริหารคณะ เข้าร่วมโครงการอบรมสัมนา​ หลักสูตรเกณฑ์คุณภาพการศึกษา​เพื่อการดำเนิน​การ​ที่เป็นเลิศ​ Education Criteria for Performance Excellence : EdPEx 
  FIT ชวนปั่น Rally ละเบ๋อ @ราชมงคลสกลนคร ครั้งที่ 4 
  วิพากษ์หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
  โครงการการพัฒนาศักยภาพทางการค้าโดยใช้โอกาสทางการตลาดในยุค Internet of Thing (IoT) 
  โครงการอบรมการใช้งาน QR Code Application บอกเล่าเรื่องราวผ้าครามพร้อมเส้นทางการท่องเที่ยวสายครามและเส้นทางท่องเที่ยว 3 ธรรมเชื่อมโยงกับบริการสาธารณะ