Avatar

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุมินทร เบ้าธรรม
คณบดีคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
โครงการสัมนาเชิงปฏิบัติการ การเตรียมความพร้อมในการปรับปรุงหลักสูตรในรูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบ CDIO

เมื่อวันที่ 28 -30 มีนาคม 2561 คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ร่วมกับคณะทรัพยากรธรรมชาติ จัด “โครงการสัมนาเชิงปฏิบัติการ การเตรียมความพร้อมในการปรับปรุงหลักสูตรในรูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบ CDIO” ณ ห้องประชุมราชมงคล อาคารเรียนรวม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมในการปรับปรุงหลักสูตร ตลอดจนส่งเสริมความเข้าใจในการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรโดยนำหลักการจัดการเรียนการสอนแบบ CDIO มาเป็นหลักในการวิเคราะห์และปรับปรุงหลักสูตร ในการนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุมินทร เบ้าธรรม คณบดีคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพร้อมทั้งมอบของที่ระลึกให้กับคณะวิทยากร ซึ่งโครงการดังกล่าวนี้ มีคณาจารย์จากทั้งคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี และคณะทรัพยากรธรรมชาติ เข้าร่วมโครงการกว่า 140 คน


ประกาศโดย : นายรวี ภูบุญมี      ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์       หน่วยงาน : งานบริหารงานทั่วไป

 ข่าวอื่น ๆ ในหมวด  :  ข่าวกิจกรรม

  วิพากษ์หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
  โครงการอบรมการใช้งาน QR Code Application บอกเล่าเรื่องราวผ้าครามพร้อมเส้นทางการท่องเที่ยวสายครามและเส้นทางท่องเที่ยว 3 ธรรมเชื่อมโยงกับบริการสาธารณะ 
  แบบสำรวจโครงการพัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ Thailand 4.0 
  โครงการสัมนาเชิงปฏิบัติการ การเตรียมความพร้อมในการปรับปรุงหลักสูตรในรูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบ CDIO 
  โครงการสัมนาและจัดแสดงนิทรรศการผลงานด้านสหกิจศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560